Så­dan er det gå­et vin­der­ne

BT - - NYHEDER -

Mar­tin Ho­berg He­de­gaard, men­tor: Re­mee Mar­tins de­butal­bum ‘ Show the Wor­ld’ blev en kæm­pe suc­ces med over 90.000 solg­te ek­sem­pla­rer, hvil­ket er helt i top­pen for en dansk ’ X Fa­ctor’- vin­der. Ef­ter­føl­gen­de var han rent mu­si­kalsk som sun­ket i jor­den i man­ge år, men den før­ste ’ X Fa­ctor’- vin­der duk­ke­de plud­se­lig op til P3 Guld sid­ste år og tog al­le med storm.

Her eks­plo­de­re­de han til­ba­ge på den dan­ske mu­siks­ce­ne med det nye pro­jekt SAVEUS, som Mar­tin hav­de ar­bej­det på si­den 2013. Ind­til vi­de­re er hit­tet ‘ Le­vi­ta­te Me’ ble­vet af­spil­let næ­sten 700.000 gan­ge på Youtu­be. Trods det op­sigtsvæk­ken­de co­me­ba­ck har han ef­ter­føl­gen­de væ­ret tavs. Linda An­drews, men­tor: Li­na Rafn Den færø­ske kvin­de er i dag 42 år. Kor ef­ter sej­ren i ’ X Fa­ctor’ kom de­butal­bum­met ’ In­to the light’, som blandt an­dre er skre­vet af Cut­fat­her. Al­bum­met gik ind som num­mer to på hit­lis­ten, men over­le­ve­de ik­ke me­re end fem uger i top 40.

Si­den de­butal­bum­met har hun ud­gi­vet to ju­le­al­bum og senest ep’en ’ Sing­le Col­lections 2013’ i de­cem­ber 2013 med fem num­re. Ud­over ud­gi­vel­ser­ne er det gospel­mu­sik­ken, der fyl­der for Linda. Hun syn­ger kon­cer­ter med fle­re for­skel­li­ge kor, senest en ræk­ke ju­le­kon­cer­ter i novem­ber og de­cem­ber sid­ste år og i au­gust blev hun til­med ny di­ri­gent for Farum Gospel. Thomas Ring, men­tor: Per­nil­le Ro­sen­da­hl Ar­bej­der fort­sat bå­de med mu­sik og som sko­le­læ­rer. 35- åri­ge Thomas Ring har et del­tidsjob på Hel­lerup Sko­le, hvor han li­ge for ti­den un­der­vi­ser ele­ver i fjer­de klas­se - og det er i hvert fald ik­ke ke­de­ligt, for­tæl­ler han.

» Her er det ik­ke min ud­vik­ling, det hand­ler om. Det hand­ler om, at jeg skal væ­re med til at ud­vik­le no­gen. Det er en helt an­den må­de at gå til no­get, « sag­de han for nog­le uger si­den til BT. Mu­si­kalsk for­ven­ter han at kom­me med en ny pla­de i år.

» Det bli­ver en dansk­spro­get pla­de, og der er al­le­re­de el­le­ve num­re ind­spil­let, « si­ger Thomas Ring, Sa­rah Skaa­lum Jør­gen­sen, men­tor: Cut­fat­her. Sa­ra­hs liv har ta­get en kol­bøt­te, si­den hun var med i ’ X Fa­ctor’. I dag hed­der hun Ca­ne og blev i 2014 gift med sin kæ­re­ste Si­ka Katrine An­der­sen.

Den nu 20- åri­ge Ca­ne blev drop­pet af pla­de­sel­ska­bet So­ny ef­ter den før­ste pla­de og fik i ste­det job i en Bu­ild- a- Bear- bu­tik. Hen­des sejr blev alt an­det end en suc­ces, og i 2012 fik hun en vold­som de­pres­sion, hvor hun blev ind­lagt på bør­ne- og ung­doms­psy­ki­a­trisk af­de­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.