Se­x­mob­ning – ses mest i Nord­s­jæl­land

BT - - NYHEDER -

OM­SORGS­SVIGT Hel­lerup Gym­na­si­um, Or­d­rup Gym­na­si­um og Øre­gård Gym­na­si­um, hvor fl ere ek­semp­ler har væ­ret så grove, at un­der­vis­nings­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by ( V) har ud­talt, at det er en ’ fuld­stæn­dig uac­cep­ta­bel’ ad­færd, der skal stop­pes.

BT har i man­ge ar­tik­ler op­for­dret til, at ele­ver fra gym­na­si­er an­dre ste­der i lan­det hen­vend­te sig, hvis de har op­le­vet no­get lig­nen­de, men vi har kun få­et hen­ven­del­ser fra ele­ver fra Nord­s­jæl­land. Dog har vi få­et hen­ven­del­ser om, at fl ere gym­na­si­er i Nord­s­jæl­land og­så har den form for slad­der­bla­de.

Psy­ko­log Jo­hn Hal­se er ik­ke over­ra­sket over, at den grove se­x­mob­ning til­sy­ne­la­den­de er et fæ­no­men, der pri­mært ek­si­ste­rer i det vel­ha­ven­de om­rå­de nord for Kø­ben­havn

» Umid­del­bart ser det ud som om, at det er et ’ rich kids’- fæ­no­men, for det må man jo si­ge, at det er, når det fo­re­går i Nord­s­jæl­land, « si­ger han og fort­sæt­ter:

’’

Mang­ler pej­le­mær­ker » Det er jo et sted, hvor man vil­le tro, at for­æl­dre hav­de op­dra­get de­res børn eft er dan­ske vær­di­er. Nor­malt når vi snak­ker om børn, der ik­ke kan op­fø­re sig or­dent­ligt i sko­len, så har vi en au­to­pi­lot, der si­ger, at så er vi nok i so­ci­al­grup­pe 4 el­ler 5, men det­te be­kræft er, hvad vi godt ved i fag­ver­de­nen – nem­lig at de her ting og­så fo­re­går i me­re velstil­le­de mil­jø­er. No­get er ba­re me­re skjult, for­di vi ik­ke kan se det. De unge kan op­fø­re sig pænt, syn­ge pænt og ta­ge or­dent­ligt tøj på, når de skal – men når det vir­ke­lig kom­mer til styk­ket, så er nog­le af dem så langt ude, for­di de ik­ke har de pej­le­mær­ker om, hvad en or­dent­lig op­dra­gel­se er. «

Jo­hn Hal­se har to bud på, hvor­for det net­op er i det vel­ha­ven­de mil­jø, at vi har set så man­ge ek­semp­ler på se­x­mob­nin­gen i sko­le­bla­de­ne.

For det før­ste kan det skyl­des, at for­æl­dre­ne har for travlt med kar­ri- erer­ne og der­for er for lidt til ste­de i bør­ne­nes vækst og op­dra­gel­se:

» Jo min­dre vær­di­sæt­ning, der har væ­ret i de unge men­ne­skers barn­dom, des let­te­re bli­ver det for dem at ud­vi­se en ad­færd, som for os an­dre bli­ver op­fat­tet som et vær­diskred, « si­ger Jo­hn Hal­se, der kal­der det for et ’ men­talt om­sorgs­svigt’ fra de vel­ha­ven­de for­æl­dres si­de. Ego­land Den an­den år­sag til, at se­x­mob­nin­gen i så stor grad fo­re­går i Nord­s­jæl­land, kan iføl­ge Jo­hn Hal­se skyl­des, at man i de kred­se net­op er me­re ego­cen­trisk.

» Vi ved, at jo hø­je­re vi kom­mer op i de so­ci­a­le lag, og jo me­re kar­ri­e­re­o­ri­en­te­ret et fa­mi­li­e­liv er, des me­re kom­mer ego­cen­tri­ci­te­ten i høj­sæ­det. Vil du frem i ver­den, så skal du skub­be til an­dre. Vi ved, at kar­ri­e­re­livs­for­men i hø­je­re grad er gen­nem­sy­ret af en høj grad af in­di­vi­du­a­lis­me og min­dre fæl­les­skabs­fø­lel­se. Det smit­ter af på de børn, og så er det jo klart, at man kan gø­re, hvad fan­den man vil, for det be­ty­der ik­ke no­get, at man pil­ler ved an­dres græn­ser. Man er sig selv nær­mest, man er sin egen lyk­kes smed, og man skal frem i ver­den, uan­set om man skub­ber til no­gen, si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.