Sagsøgt i ny plagi­atsag

BT - - NYHEDER -

OP­HAVS­RET Hvem er mest ori­gi­nal - Cirque du So­leil og de­res egen­pro­du­ce­re­de num­mer ’ Ste­el Dream’ el­ler Justin Tim­ber­la­ke og hans hit ’ Don’t Hold the Wall’? Det skal den fø­de­ra­le dom­stol i del­sta­ten New York nu af­gø­re i en tvist om op­havs­ret, skri­ver Reu­ters.

Den ca­na­di­ske un­der­hold­nings­grup­pe, der er kendt for si­ne spek­taku­læ­re og akro­bati­ske show, ind­gav rets­sa­gen tors­dag og hæv­der i do­ku­men­ter­ne, at po­p­stjer­nen har snup­pet en snert af de­res ori­gi­nal­pro­du­ce­re­de in­stru­men­talnum­mer til sit hit.

Der­for kræ­ver Cirque du So­leil over fem mil­li­o­ner dan­ske kro­ner i er­stat­ning for det på­stå­e­de brud på op­havs­ret­tig­he­der­ne.

Sam­ti­dig står blandt an­det og­så mu­sikpro­du­ce­ren Tim­ba­land, der var med til at skri­ve san­gen, og So­ny Mu­sic En­tertain­ment tiltalt i sa­gen sam­men med Tim­ber­la­ke. Der er end­nu ik­ke sat en rets­da­to for, hvor­når sa­gen be­gyn­der. Lå­ner li­ge lov­lig me­get ’ Ste­el Dream’ ud­kom på Cirque du So­leils pla­de ’ Qu­i­dam’ fra 1997, mens ’ Don’t Hold the Wall’ var på po­p­stjer­nens pla­de ’ The 20/ 20 Ex­pe­ri­en­ce’ fra 2013.

Men det er ik­ke den ene­ste gang, at Justin Tim­ber­la­ke er ble­vet anklaget for at lå­ne li­ge lov­lig me­get af an­dres mu­sik, når han skri­ver san­ge.

I øje­blik­ket er den 35- åri­ge Gram­my- vin­den­de ver­dens­stjer­ne og­så tiltalt i en an­den rets­sag om brud på op­havs­ret­ten. Pla­de­sel­ska­bet PK Mu­sic Per­for­man­ce me­ner nem­lig, at Tim­ber­la­ke- num­me­ret ’ Damn Girl’ min­der umi­sken­de­ligt me­get om Per­ry Ki­bb­le og hans di­sco- hit ’ A New Day ( Is He­re At Last)’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.