Vi skal ha­ve sik­re bo­ste­der UD MED SPROGET!

BT - - NYHEDER -

psy­ki­a­tri­ske bo­ste­der til livs og for­hin­dre pus­he­re i at ha­ve fri ad­gang til psy­kisk sy­ge?

» Bo­til­bud for men­ne­sker med mis­brug og psy­kisk syg­dom skal ik­ke væ­re her­me­tisk luk­ke­de for det om­gi­ven­de sam­fund - be­bo­er­ne er der ik­ke un­der tvang, det er ik­ke et fængsel. Vi skal sæt­te hårdt ind over for kri­mi­na­li­tet på bo­ste­der, så der er sik­kert og trygt. Det er en op­ga­ve, som politiet skal hjæl­pe os med. «

BT har og­så spurgt sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de, om der er plad­ser nok på de psy­ki­a­tri­ske af­de­lin­ger. Til det sva­rer hun i en mail:

» Psy­ki­a­tri­en har få­et stør­re fo­kus de se­ne­re år, og det har og­så væ­ret nød­ven­digt. Et bredt po­li­tisk fl er­tal har sør­get for, at psy­ki­a­tri­en har få­et til­ført fl ere pen­ge, og der er og­så kom­met fl ere psy­ki­a­tri­ske sen­ge­plad­ser. Og sam­men med re­gio­ner­ne må vi lø­ben­de vur­de­re, om der er sen­ge­plad­ser nok. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.