Søste­ren: Jeg er vred på po­li­ti­ker­ne

BT - - NYHEDER -

PSYKIATRI Ja­ne Ni­el­sen er vred. Ik­ke på den psy­kisk sy­ge mand, der slog hen­des sø­ster Vi­vi Ni­el­sen ihjel, men på de politikere, der har skabt sy­ste­met, der svig­te­de ham. » Jeg har en stor vre­de, ik­ke kun på min søsters veg­ne, men og­så på veg­ne af al­le de psy­kisk sy­ge, der ik­ke får den ret­te be­hand­ling. Det kan jo ske for os al­le sam­men, men jeg vil ik­ke øn­ske for mig selv el­ler no­gen i min fa­mi­lie at en­de i det sy­stem. « mand hav­de væ­ret ind­lagt på så­kaldt rø­de pa­pi­rer ( tvangsind­læg­ning, red.) kort tid in­den dra­bet. Han blev hur­tigt ud­skre­vet igen, og kort eft er gik han rundt og tru­e­de folk på bo­ste­det med en kniv. For­kert an­brag­te pa­tien­ter Politiet blev til­kaldt, og de ransa­ge­de hans væ­rel­se, men de fandt in­gen kniv. Men kni­ven var der, og lang­fre­dag blev den brugt i et til­sy­ne­la­den­de helt umo­ti­ve­ret over­fald på Vi­vi­an Ni­el­sen. Et over­fald, som Ja­ne Ni­el­sen me­ner kun­ne væ­re und­gå­et, hvis den 30- åri­ge hav­de få­et den ret­te be­hand­ling.

» Jeg har in­gen fag­li­ge kom­pe­ten­cer, jeg si­ger det her ud fra fø­lel­ser: De pa­tien­ter er for­kert an­brag­te. De er jo tik­ken­de bom­ber, der går rundt og kan eks­plo­de­re, hvor­når det skal væ­re. Han har jo ik­ke væ­ret or­dent­ligt me­di­ci­ne­ret, når han kan fi nde på så­dan no­get, « si­ger Ja­ne Ni­el­sen.

Dra­bet på Vi­vi­an Ni­el­sen er det fem­te drab på en psy­ki­a­trisk bo­in­sti­tu­tion in­den for fi re år. Hvil­ket gør det at ar­bej­de et så­dant sted til et af lan­dets far­lig­ste jobs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.