Her er Teslas nye ’ fa­mi­lie­bil’

BT - - NYHE­DER -

Vi byg­ger ik­ke lang­som­me bi­ler iElon Musk, di­rek­tør i Tesla

LUKSUS- EL­BI­LER I de se­ne­ste år har den eks­klu­si­ve el­bil­pro­du­cent Tesla nær­mest op­nå­et en kult­sta­tus på li­ge fod med it- gi­gan­ten Ap­ple og en kæm­pe ska­re af fans på ver­dens­plan. Det vid­ner i hvert fald om en vis po­pu­la­ri­tet, når man kan få om­kring 130.000 men­ne­sker til at for­ud­be­stil­le en bil, som de hver­ken har prø­ve­kørt el­ler set et bil­le­de af.

I går kun­ne Tesla- boss Elon Musk så løft e slø­ret for den nye og bil­li­ge­re Tesla- fa­mi­lie­bil, Mo­del 3.

Med det ny­e­ste skud på stam­men sat­ser el­bil­pro­du­cen­ten på at ram­me det bre­de mar­ked frem­for ude­luk­ken­de at sæl­ge bi­ler i ’ high end’seg­men­tet, for­kla­rer Tor­ben Arent, der er nyheds­re­dak­tør på FDMs bil­ma­ga­sin Mo­tor.

» Tesla vil ger­ne væ­re en rig­tig bil­pro­du­cent. Hidtil har det væ­ret en ni­che- pro­du­cent, som byg­ge­de om­kring 50.000 bi­ler sid­ste år. Til sam­men­lig­ning pro­du­ce­rer BMW om­kring en mil­li­on bi­ler om året. Så det er sta­dig en lil­le­put, men virk­som­he­den vil ger­ne nå bre­de­re ud, « si­ger Tor­ben Arent. Kor­te­re ræk­ke­vid­de Ved præ­sen­ta­tio­nen af­slø­re­de Tesla nog­le af spe­ci­fi ka­tio­ner­ne på den nye Mo­del 3. Den kom­mer blandt an­det til at ha­ve en ræk­ke­vid­de per op­lad­ning på ca. 345 ki­lo­me­ter og en ha­stig­hed fra 0 til 100 km/ t på seks se­kun­der.

» Vi byg­ger ik­ke lang­som­me bi­ler, « lød det fra Tesla- di­rek­tø­ren Elon Musk.

Tor­ben Arent kal­der dog ræk­ke­vid­den for ’ li­ge til øl­let’.

» 345 ki­lo­me­ter er ik­ke så im­po­ne­ren­de i sig selv, men det kan dog godt væ­re, at de kom­mer med en top­mo­del med et stør­re bat­te­ri, « si­ger Tor­ben Arent.

Pri­sen på Mo­del 3 be­gyn­der ved ca. 35.000 dol­lar i USA. Det er end­nu svært at si­ge, hvad den kom­mer til at ko­ste i Dan­mark, men med af­gift sfor­hø­jel­ser i lø­bet de kom­men­de år kan det godt bli­ve en re­la­tivt dyr af­fæ­re, fast­slår Tor­ben Arent.

» Tra­di­tio­nelt set ta­ger de en hø­je­re avan­ce i Eu­ro­pa, og når bi­len kom­mer på mar­ke­det her­hjem­me, skal vi nok reg­ne med fuld af­gift på el­bi­ler. Så mit bud er, at pri­sen vil nær­me sig 700.000 kr. for den bil­lig­ste mo­del. «

På grund af Teslas sto­re po­pu­la­ri­tet, reg­ner han dog al­li­ge­vel med, at der nok skal væ­re dan­ske kø­be­re.

» Tesla har op­nå­et en høj op­mærk-

TESLA I DAN­MARK 3.866: Der er pt. in­dre­gi­stre­ret 3.866 Tesla’er i Dan­mark. Knap halv­de­len blev in­dre­gi­stre­ret i novem­ber og de­cem­ber sid­ste år, eft er re­ge­rin­gen sam­men med S, R og DF ind­før­te hø­je­re af­gift er fra 1. ja­nu­ar 2016. Ræk­ke­vid­de på en en­kelt op­lad­ning: 345 km Ha­stig­hed 0- 100 km i ti­men: 6 se­kun­der Top­ha­stig­hed: Ukendt Bilty pe: Tra­di­tio­nel se­dan med fi re si­de­dø­re plus al­min­de­ligt ba­ga­ge­rum. Pris: Be­gyn­der ved 35.000 dol­lar i USA. Salgs­pri­sen i Dan­mark er end­nu ukendt. Elek­tro­nik: Be­tje­nin­gen af bi­len fo­re­går på en 15- tom­mer tab­let- skærm i mid­ter­kon­sol­len. som­heds­vær­di, der kan sam­men­lig­nes med, når der kom­mer en ny iPho­ne. De har en ka­ris­ma­tisk chef og har væ­ret me­get go­de til at få om­ta­le. Det er jo og­så ek­stremt, at der er 130.000 men­ne­sker, der har be­stilt en Mo­del 3, selv om de ik­ke en­gang hav­de set den, « si­ger Tor­ben Arent.

Tesla har meldt ud, at Mo­del 3 skal byg­ges fra slut­nin­gen af 2017. Ræk­ke­vid­de på en en­kelt op­lad­ning: Ha­stig­hed 0- 100 km i ti­men: Top­ha­stig­hed: 250 km/ t Bilty pe: Tesla Mo­del S er en fem­dørs el­bil i luksus­klas­sen Pris: Be­gyn­der ved ca. 1,1 mil­li­on kr. i Dan­mark. Over de kom­men­de år vil af­gift en grad­vist sti­ge. Elek­tro­nik: Be­tje­nin­gen af bi­len fo­re­går på en 17- tom­mer tab­let- skærm i mid­ter­kon­sol­len. tid, så vi skul­le over på ho­spi­ta­let igen næ­ste dag. Mor blev lidt sur over, at de ik­ke hav­de tid. Hun spurg­te, om vi ik­ke måt­te lå­ne en kø­re­stol med hjem, for jeg hav­de vir­ke­lig ondt i ma­ven. Det fi k vi lov til, « si­ger hun.

Iføl­ge pi­gen in­stru­e­re­de mo­de­ren hen­de i, hvor­dan hun skul­le age­re ov­re på ho­spi­ta­let.

» Når læ­gen tryk­ker dig så­dan her, skal du si­ge ’ av’, « for­tal­te hun, at mo­de­ren hav­de sagt.

Den 31- åri­ge kvin­de næg­ter sig skyl­dig i al­le an­kla­ger, her­un­der at ha­ve gi­vet dat­te­ren sovepi­l­ler. Men en hår­prø­ve fra dat­te­ren vi­ser, at hun har få­et Zo­pi­clo­ne .

I for­bin­del­se med an­hol­del­sen af kvin­den fandt man bå­de mor­fi n og Zo­pi­clo­ne i hen­des lej­lig­hed, men iføl­ge den til­tal­te har en læ­ge gi­vet hen­de den re­cept­plig­ti­ge me­di­cin.

Hun af­vi­ser dog at sæt­te navn på læ­gen, og or­di­na­tio­nen er ik­ke no­te­ret no­gen ste­der.

505 km 3 se­kun­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.