Lands­by­bo­er i kamp for sten på vej­en

BT - - NYHEDER -

til igen at se bort fra even­tu­el­le pa­ra­graf­fer.

» Vi øn­sker na­tur­lig­vis at gø­re vej­en sik­ker for al­le bi­li­ster, men det vil­le fak­tisk væ­re fuld­stæn­dig gal­skab at fjer­ne den sten, « har den kon­ser­va­ti­ve lo­kal­po­li­ti­ker Mark Shaw sagt til BBC:

» Lad os hu­ske på, at det hand­ler om én per­son, der er ram­let ind i den­ne sten i lø­bet af 11.000 år. « Myter og træk­pla­ster på pu­b­ben I en tid med EU- folkeafstemning, mul­ti­na­tio­na­le skat­te­und­vi­gen­de sel­ska­ber, bøl­ger af ar­bejds­sø­gen­de im­mi­gran­ter og kun en svag duft af det gam­le im­pe­ri­ums tid­li­ge­re magt og stor­hed har man­ge bri­ter ka­stet sig over » det san­de og tra­di­tio­nel­le bri­ti­ske « – samt i øv­rigt det » rig­ti­ge « en­gel­ske, skot­ske og wa­li­si­ske.

Hi­sto­ri­en fra Soul­bury pas­ser fint ind i nostal­gi­en. Den lil­le lands­by i Buck­ing­hams­hi­re nord for London mel­lem Lu­ton og Milt­on Key­nes har iføl­ge Wikipe­dia 736 ind­byg­ge­re. Ste­nen har al­tid lig­get, hvor den lig­ger nu. I hvert fald si­den is­ti­den brag­te den med sig for 11.000 år si­den, og lands­by­en har byg­get myter og ste­dets iden­ti­tet op om­kring den. En for­tæl­ling går ud på, at ste­nen hvert år 31. ok­to­ber – nog­le si­ger hver af­ten – på magisk vis ved mid­nat be­fin­der sig på en bak­ke og rul­ler til­ba­ge på det sæd­van­li­ge sted. En an­den myte for­tæl­ler, at ste­nens mysti­ske kraft skyl­des, at Djæ­vel­en vi­ste sig, men at en lands­by­bo med et sværd hug­ge­de Djæ­vel­ens fod af, der så for­vand­le­de sig til den fa­mø­se sten.

Nog­le be­bo­e­re har til BBC in­drøm­met, at det, så vidt de ved, var en pu­be­jer, der fandt på hi­sto­ri­en for at træk­ke gæ­ster til. Ste­nen kan og­så bæ­re et hi­sto­risk min­de, for op­rø­re­ren Oli­ver Cromwell skal i 1600- tal­let ha­ve stå­et på ste­nen og over­vå­get en gen­nem­søg­ning af den lo­ka­le kir­ke. Det er ik­ke for­di, lands- by­bo­er­ne li­ge­frem kræ­ver ære­frygt for ste­nen. På Fa­ce­book kan man se et foto af sid­ste års vin­der af fug­leskræm­sel­festi­va­len – » The Mer­maid « sid­den­de på ste­nen med rødt hår og dansk flag i hån­den.

Havfru­en er fjer­net igen, og der er in­gen an­tyd­nin­ger af, at Kø­ben­havn vil få en per­ma­nent kon­kur­rent. I ste­det er ste­nen ble­vet om­gi­vet af be­skyt­ten­de pla­stik­keg­ler, ind­til no­gen kom­mer på en bed­re idé til at be­skyt­te bå­de sten og bi­li­ster.

Nu har ste­nen — og Soul­bury — i hvert fald få­et fuld op­mærk­som­hed, og der er en ny, umi­sken­de­ligt bri­tisk, hi­sto­rie at for­tæl­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.