Vil­helm­sen smidt ud af SFs lands­le­del­se

BT - - NYHE­DER -

BRUD­TE REG­LER Tid­li­ge­re for­mand for SF An­net­te Vil­helm­sen er ble­vet smidt ud af par­tiets lands­le­del­se, for­di hun ude­blev fra tre mø­der i le­del­sen. Den tid­li­ge­re for­mand fra ok­to­ber 2012 til ja­nu­ar 2014 blev smidt ud i be­gyn­del­sen af marts i år, skri­ver Lo­ka­la­vi­sen Oden­se.

Det er en over­træ­del­se af par­tiets eg­ne reg­ler, selv om der bli­ver meldt af­bud til mø­de­r­ne, hvil­ket par­ti­et be­kræf­ter, at An­net­te Vil­helm­sen har. Og­så Per­nil­le Vigsø Bag­ge, tid­li­ge­re fol­ke­tings­med­lem for SF, røg ud af lands­le­del­sen ved sam­me lej­lig­hed og med sam­me be­grun­del­se. Den hø­jej­ste myn­dig­hed Lands­le­del­sen, som be­står af 19 med­lem­mer, er par­tiets » hø­je­ste myn­dig­hed mel­lem lands­mø­de­r­ne « , frem­går det af SF’s hjem­mesi­de, hvor der og­så står, at » lands­le­del­sen fast­læg­ger ho­ved­linjer­ne i par­tiets po­li­tik « .

Den tid­li­ge­re er­hvervs­mi­ni­ster og se­ne­re so­ci­al­mi­ni­ster var for­mand for SF, indtil par­ti­et i 2014 valg­te at træ­de ud af re­ge­rin­gen, der i ste­det blev til en SR- re­ge­ring, i for­bin­del­se med sa­gen om sal­get af de­le af Dong.

Over for Ritzau øn­sker An­net­te Vil­helm­sen ik­ke at kom­men­te­re, hvor­for hun ude­blev fra tre mø­der.

» Du kan ci­te­re mig for, at jeg ik­ke stil­ler op til lands­le­del­sen igen. An­dre kom­men­ta­rer har jeg ik­ke, « si­ger An­net­te Vil­helm­sen til Lo­ka­la­vi­sen Oden­se.

På Fa­ce­book skri­ver hun vi­de­re, at hen­des fra­vær blandt an­det skyl­des en læn­ge­re cy­kel­tur til Spa­ni­en.

Den tid­li­ge­re for­mand er nu og­så for­tid i Fol­ke­tin­get, ef­ter at Kar­sten Høn­ge slog hen­de på Fyn ved fol­ke­tings­val­get sid­ste år og snup­pe­de par­tiets en­li­ge fyn­s­ke man­dat. De to har før haft po­li­ti­ske dis­pu­ter, blandt an­det da SF for­lod re­ge­rin­gen.

Si­den tog Pia Olsen Dyhr over som for­mand.

An­net­te Vil­helm­sen fik i sin tid som so­ci­al­mi­ni­ster en stør­re næ­se for at love en mil­li­on kro­ner i støt­te uden ud­bud til Lis­beth Zor­nigs pro­jekt » Stemmer på kan­ten « . Hun er sta­dig med­lem af par­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.