Ja, vi skal fore­byg­ge unød­ven­di­ge li­del­ser Nej, dan­sker­ne el­sker at ry­ge ci­ga­ret­ter

BT - - DEBAT - MET­TE GRY MÜNCHOW Se­kre­ta­ri­ats­le­der, Kræft ens Be­kæm­pel­se KLAUS KJELLERUP Mu­si­ker og sam­funds­de­bat­tør

unød­ven­di­ge li­del­ser, to­baks­re­la­te­re­de syg­dom­me og for tid­lig død skal Dan­mark væ­re røg­frit i 2030. Det er ude­luk­ken­de af sund­heds­mæs­si­ge år­sa­ger. I det ar­bej­de er det af­gø­ren­de at sør­ge for, at der ik­ke kom­mer nye ry­ge­re til. På nu­væ­ren­de tids­punkt er der ik­ke grund til at ta­le om et for­bud, men vi skal und­gå, at børn og unge be­gyn­der at ry­ge sam­ti­dig med, at vi skal hjæl­pe dem, der øn­sker at stop­pe de­res to­baks­afh æn­gig­hed.

FOR AT FORE­BYG­GE

nog­le nye krav fra be­folk­nin­gen i for­skel­li­ge sam­men­hæn­ge, hvor man ik­ke har ar­bej­det med to­bak tid­li­ge­re, og det er dem, vi øn­sker at ska­be et part­ner­skab med. Al­le dem, der op­le­ver, at to­bak plud­se­lig er ble­vet re­le­vant for dem.

DER ER KOM­MET

i 8.000 år, så det er ik­ke re­a­li­stisk. Man gi­ver al­tid to­bak­sin­du­stri­en skyl­den for, at vi ry­ger, men vi har rø­get i man­ge år, før den kom til. Det er naivt at tro, at man kan ud­ryd­de en plan­te. Vor her­re sat­te to­baks­plan­ten på vor jord, og folk har el­sket at ry­ge den igen­nem man­ge år. Dan­sker­ne skal na­tur­lig­vis selv ha­ve lov til at be­stem­me, hvor­vidt de

vil ry­ge el­ler ej. Det er jo ik­ke Nord­koVor her­re rea, vi le­ver i. Folk træff er et be­vidst valg om at ry­ge, og det skal de ha­ve lov til. sat­te

Der er og­så man­ge, der kø­rer på mo­tor­to­baks­plan­ten cy­kel, be­sti­ger bjer­ge, dyr­ker sport el­ler gør an­dre ting, som kan væ­re ska­de­li­ge på vor jord, og

for dem. folk har el­sket at ry­ge den igen­nem man­ge år

bru­ge grove­re me­to­der i kam­pen mod røg, men der­i­mod an­der­le­des me­to­der. Der ska­bes oft e en uhel­dig op­fat­tel­se af ’ dem og os’, og det har sat os i en po­si­tion, hvor det frem­står som om, vi for­føl­ger ry­ger­ne. Men vi gør fak­tisk det stik mod­sat­te. Jeg hol­der på al­le må­der med ry­ger­ne – ik­ke- ry­ger­ne in­ter­es­se­rer mig over­ho­ve­det ik­ke. Vo­res ar­bej­de har vir­ket fan­ta­stisk, men vi har set en stil­stand over de se­ne­ste fi re år. Der­for skal vi gø­re no­get nyt og sam­ti­dig be­va­re det gam­le. Men vi skal hu­ske på, at der er man­ge dan­ske­re, der fort­sat kvit­ter rø­gen og ci­ga­ret­ter­ne – der er ba­re li­ge så man­ge, der be­gyn­der at ry­ge el­ler ’ fal­der i’ igen.

MAN SKAL IK­KE

MEN­NE­SKET HAR RØ­GET

at hvis de ger­ne vil stop­pe med at ry­ge, så gør de det. Det be­hø­ver de ik­ke me­di­ci­na­lin­du­stri­ens Ni­co­ret­te til. Eft er­hån­den ved al­le, at Kræft ens Be­kæm­pel­se sam­ar­bej­der med me­di­ci­na­lin­du­stri­en, men de be­hø­ver ik­ke at pres­se me­re på, for­di folk godt kan fi nde ud af at stop­pe på egen hånd.

FOLK HAR BE­VIST,

ik­ke ry­ge, men de må sam­ti­dig ha­ve en el­ler an­den ting, som de kan fri­gø­re sig fra de­res barn­dom med, og der er ryg­ning et bril­lant mid­del, som man­ge unge har be­nyt­tet sig af. Man skal hu­ske, at Kræft ens Be­kæm­pel­se ik­ke ejer Dan­marks børn og unge. Det gør for­æl­dre­ne. Så i mi­ne øj­ne er det he­le en stor jo­ke. Det dre­jer sig ik­ke om at ’ hjæl­pe’ ry­ger­ne, det dre­jer sig om at pres­se

SELV­FØL­GE­LIG SKAL BØRN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.