Lad dog prins Hen­rik væ­re i fred

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

” PRINS HEN­RIK NÆG­TER at ta­le med pres­sen: Drop­per hofb al og plig­ter – væl­ger fe­rie og travløb”. Så­dan lød en over­skrift i den­ne avis for­le­den, og og­så an­dre me­di­er har væ­ret ude eft er prins Hen­rik, eft er han er gå­et på pen­sion og har la­det for­nø­jel­ser vin­de over for­plig­tel­ser. SELV­OM JEG ER re­pu­bli­ka­ner, har jeg al­tid haft en svag­hed for prins Hen­rik. Godt nok blev han al­drig kon­ge, men han er kon­gen af in­te­gri­tet. Han si­ger, hvad han me­ner. Han ser ud, som han vil se ud. Han le­ver, som han vil le­ve. Han ud­gi­ver de digtsam­lin­ger, som han vil ud­gi­ve. Og han er fuld­stæn­dig li­geg­lad med, hvad an­dre måt­te me­ne om det. Men me­ne no­get, det gør de – un­der­såt­ter­ne. KRI­TIK­KEN AF PRINS­GE­MA­LEN er til ti­der me­get hård, li­ge­som man og­så har væ­ret eft er gre­vin­de Ale­xan­dra, da hun stod til at få en mil­li­onge­vinst ud af sit salg af hu­set på Sva­ne­møl­le­vej. Og er det egent­lig ri­me­ligt, at prins Jo­a­chim og prin­ses­se Ma­rie fl yt­te­de fra Mø­geltøn­der? Bør Dron­nin­gen fl yve til Nord­jyl­land i he­li­kop­ter og sam­ti­dig få sin egen Bent­ley til at til­ba­ge­læg­ge tu­ren på lan­de­ve­je­ne, så hun kan bli­ve kørt stands­mæs­sigt til åb­nin­gen af Ska­gens Mu­se­um – det er da vist ik­ke et pænt CO2- regn­skab, hun eft er­la­der dér? Og hvor­for mod­ta­ger kon­ge­hu­sets med­lem­mer den ene ek­stra­va­gan­te ga­ve eft er den an­den fra er­hvervs­li­vet - no­get, som i en­hver an­den hen­se­en­de vil­le be­teg­nes som klok­ke­klar be­stik­kel­se? VI ER EF­TER­HÅN­DEN så vant til den ru­ti­ne­mæs­si­ge kri­tik af kon­ge­hu­sets med­lem­mer, at vi slet ik­ke tæn­ker over, hvor me­nings­løst det er. MEN DET ER alt­så bå­de me­nings­løst, for­måls­løst og per­spek­tiv­løst. Vi har jo ik­ke no­gen kon­trakt med de kon­ge­li­ge. Vi har ik­ke væ­ret ne­de i en stem­me­boks og sæt­te vo­res kryds ved dem. Vi har hel­ler ik­ke an­sat dem og ud­fær­di­get en an­sæt­tel­ses­kon­trakt. DE ER FØDT til de­res pri­vil­e­gi­er, el­ler og­så har de gift et sig til dem. Vi har de kon­ge­li­ge, vi nu en­gang har. De kan væ­re go­de el­ler min­dre go­de til de­res job, men vi må le­ve med dem uan­set hvad. Vi gi­ver dem de­res apa­na­ge uden mod­krav. De kan ik­ke døm­mes for lo­vover­træ­del­ser. Så med­min­dre man vil af­skaff e mo­nar­ki­et, så gi­ver kri­tik­ken ik­ke no­gen me­ning. Og det er der trods alt ik­ke sær­lig man­ge, der vil.

Så med min­dre man vil af­skaff e mo­nar­ki­et, så gi­ver kri­tik­ken ik­ke no­gen me­ning

STØT­TEN TIL KON­GE­HU­SET er over­væl­den­de. En af de ny­e­ste me­nings­må­lin­ger vi­ste, at 83 pro­cent af dan­sker­ne bak­ker op om vo­res mo­nar­ki. Den­ne gang er det så prins Hen­rik, der er i sk­ud­linj­en, for­di han hel­le­re vil til he­ste­væd­de­løb med ven­ner­ne end at del­ta­ge i Dron­nin­gens hofb al for kunst- og kul­tu­re­li­ten. MEN HVAD ER for­skel­len egent­lig? Beg­ge de­le gi­ver stof til slad­der­bla­de­ne, og beg­ge de­le er en om­gang staff age uden re­el be­tyd­ning. Lad dog prins Hen­rik væ­re i fred. SÅ LÆN­GE VI væl­ger at op­ret­hol­de vo­res dy­re, ir­ra­tio­nel­le og prin­ci­pi­elt dybt an­ti­de­mo­kra­ti­ske mo­nar­ki, så læn­ge må vi la­de kon­ge­hu­sets med­lem­mer gø­re, hvad der pas­ser dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.