Til­li­den til politikere for­svandt med Fogh

BT - - NYHEDER -

Er du dybt ue­nig i den po­li­tik, der bli­ver ført, el­ler op­fat­ter du den som dybt in­ef­fek­tiv, re­a­ge­rer du med mi­stil­lid

Jør­gen Goul An­der­sen

PO­LI­TI­KER­LE­DE borg Uni­ver­si­tet. I dag gæ­ster han en kon­fe­ren­ce i landstings­sa­len på Chri­sti­ans­borg, hvor han vil frem­læg­ge nog­le af si­ne kon­klu­sio­ner om den sti­gen­de mi­stil­lid til po­li­ti­ker­ne.

» Det er ge­ne­relt no­get svæ­re­re at be­va­re til­li­den i en kri­se­si­tu­a­tion. Er du dybt ue­nig i den po­li­tik, der bli­ver ført, el­ler op­fat­ter du den som dybt in­ef­fek­tiv, re­a­ge­rer du med mi­stil­lid, « si­ger Jør­gen Goul An­der­sen.

I bo­gen er kon­klu­sio­ner­ne hen­tet ud fra ana­ly­ser fra bå­de ind- og ud­land, hvor der er ble­vet må­lt på til­li­den til politikere. Min­dre util­freds­hed un­der Fogh Til­li­den un­der An­ders Fogh Ras­mus­sens re­ge­rings­tid skyld­tes iføl­ge Jør­gen Goul An­der­sen, at der ik­ke var så me­get at væ­re util­freds med.

» Fogh la­ve­de stram­nin­ger i ud­læn­din­gepo­li­tik­ken, hvil­ket væl­ger­ne hav­de ef­ter­s­purgt. Sam­ti­dig før­te han en vel­færds­po­li­tik, som folk hav­de lidt svæ­re­re ved at væ­re su­re over, og til­sy­ne­la­den­de gik det godt for øko­no­mi­en, « si­ger Jør­gen Goul An­der­sen.

Per­sonsa­ger har en ten­dens til at fyl­de ek­stremt me­get i me­di­er­ne, men har til­sy­ne­la­den­de in­gen ind­fly­del­se på til­li­den til po­li­ti­ker­ne. Løk­ke har el­lers haft bå­de en bi­lags­sag, en GGGI- sag og en tøjsag.

Den kon­klu­sion er Fol­ke­tin­gets for­mand Pia Kjær­s­gaard ( DF) ik­ke enig i. Hun har gjort det til sin mis­sion at gø­re no­get ved po­li­ti­ker­le­den. Per­sonsa­ger har ind­fly­del­se på væl­ger­nes syn på po­li­ti­ker­ne, me­ner hun.

» Jeg tror, at politikere så vidt mu­ligt skal gø­re, hvad vi kan for at ha­ve rent mel i po­sen. Og jeg si­ger det på den må­de, for­di vi al­le na­tur­lig­vis kan kom­me galt af sted, men per­sonsa­ger­ne har ef­ter min vur­de­ring en be­tyd­ning. Vi skal væ­re ær­li­ge og si­ge, hvor­dan det he­le hæn­ger sam­men uden at pak­ke det he­le ind i vat og bo­muld. Jeg tror godt, at folk kan se, hvis vi for­sø­ger at kry­be udenom el­ler ik­ke vil sva­re, « si­ger den tid­li­ge­re DF- for­mand. In­gen hjælp fra Thor­ning Mi­stil­li­den duk­ke­de iføl­ge bo­gen for al­vor op, ef­ter at Løk­ke hav­de af­løst Fogh og den øko­no­mi­ske kri­se hav­de ta­get fat. Ef­ter den så­kald­te genop­ret­nings­pak­ke i 2010 er det iføl­ge Jør­gen Goul An­der­sen gå­et den for­ker­te vej. Det hjalp ik­ke, da Thor­ning kom til mag­ten i 2011.

» Un­der Thor­ning- re­ge­rin­gen ske­te der det, at dem, der hav­de stemt på re­ge­rin­gen, og­så hav­de kæm­pe stor mi­stil­lid. Man­ge so­ci­al­de­mo­kra­ter for­lod par­ti­et på grund af den før­te po­li­tik, « si­ger han med hen­vis­ning til den før­te re­form­po­li­tik.

Bo­gens ti­tel er ik­ke på plads, men den ud­kom­mer i maj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.