Oba­ma ad­va­rer om gal­nin­ges vil­je til at bru­ge atom­vå­ben

BT - - NYHEDER -

Ga­le mi­li­tan­te fra ek­stre­mi­sti­ske grup­per står på spring for at de­to­ne­re en atom­bom­be, hvis de får chan­cen, og det må ver­den gø­re alt for at for­hin­dre, si­ger USAs præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma.

Be­stræ­bel­ser­ne på at ’ for­hin­dre ter­r­o­ri­ster i at skaff e atom­ma­te­ri­a­le’ er ind­til vi­de­re en suc­ces, me­ner den ame­ri­kan­ske præ­si­dent. Han un­der­stre­ger sam­ti­dig, at der skal gø­res me­re.

102 lan­de har fre­dag god­kendt en ’ vig­tig aft ale’ om atomsik­ker­hed, og den kan iføl­ge præ­si­den­ten snart træ­de i kraft .

Den sto­re skræk, at grup­per som al- Qa­e­da el­ler Is­la­misk Stat skul­le få fat i og gø­re brug af atom­vå­ben, kræ­ver en fæl­les ind­sats af ver­dens lan­de.

» Gen­nem sam­ar­bej­de har vi gjort det me­re van­ske­ligt for ter­r­o­ri­ster at til­eg­ne sig atom­ma­te­ri­a­le. Vi har re­du­ce­ret ri­si­ko­en i be­ty­de­lig grad, « si­ger Ba­ra­ck Oba­ma un­der et top­mø­de om atomsik­ker­hed i Was­hin­g­ton. ’ Dis­se gal­nin­ge’ I en ge­ne­rel ad­var­sel si­ger den ame­ri­kan­ske præ­si­dent, at be­ty­de­li­ge mæng­der af atom­ma­te­ri­a­le er op­ma­ga­si­ne­ret rundt om­kring og nog­le gan­ge un­der tvivls­om­me sik­ker­heds­for­hold.

Iføl­ge Oba­ma kan en mæng­de på stør­rel­se med et æb­le for­år­sa­ge øde­læg­gel­ser, der kan æn­dre ver­den.

» Vi ved, at al- Qa­e­da ar­bej­der på det, og at de per­so­ner, som var in­vol­ve­ret i an­gre­be­ne i Paris og Bruxelles, hav­de fi lmet en an­sat på et bel­gisk ato­man­læg, « si­ger Oba­ma iføl­ge nyheds­bu­reau­et NTB.

Han til­fø­jer, at Is­la­misk Stat med an­ven­del­sen af sen­neps­gas har vist, at de er klar til at bru­ge mas­seø­de­læg­gel­ses­vå­ben.

» Hav­de dis­se gal­nin­ge få­et fat i atom­vå­ben, vil­le de for­sø­ge at dræ­be så man­ge som mu­ligt, « si­ger Oba­ma.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.