In­ter­na­tio­nal ros til Gra­ham

BT - - KULTUR -

MU­SIK Som om­talt i BT i går ud­send­te Lukas Gra­ham fre­dag et ’ nyt’ in­ter­na­tio­nalt al­bum. Rig­tig nyt er det ik­ke, tvær­ti­mod be­står det af num­re, der tid­li­ge­re har væ­ret ud­sendt. Mest num­re fra det an­det dan­ske al­bum, ’ det blå al­bum’. De in­ter­na­tio­na­le an­mel­de­re er over­ve­jen­de vel­vil­ligt po­si­ti­ve, og al­le be­mær­ker Lukas Gra­hams lån af Jay- Zs lån af ko­ret fra ’ An­nie’. ( I ’ Ma­ma Said’.)

» Gen­nem det me­ste af al­bum­met fu­sio­ne­res barn­lig loy­a­li­tet med yd­mygt pra­le­ri - ik­ke kun i ’ 7 Years’, men og­så i ’ You’re Not The­re’, en an­den sang til Gra­hams far, og i ’ Ma­ma Said’, en sang om en fat­tig barn­dom, « skri­ver The New York Ti­mes og ro­ser Gra­hams jord­næ­re tæft for me­lo­di­er­ne, ’ hvor R& B mø­der pop’.

Bo­ston Glo­be hæft er sig ved Gra­hams føl­som­me be­slut­som­hed i san­ge­ne.

Mu­si­kan­mel­de­ren i en­gel­ske The Gu­ar­di­an skri­ver:

» Den dan­ske grup­pes iø­re­fal­den­de an­det al­bum er fyldt med til­gæn­ge­lig, smit­ten­de pop. Ban­det, le­det af san­ger Lukas Gra­ham For­chham­mer kaldt sjæl­fuldt. Og det er sandt, hvis ’ soul’ er de­fi ne­ret ved Ma­roon 5. Bå­de me­dri­ven­de i ’ Strip No Mo­re’ og horn- kry­dret ’ Drunk in the Mor­ning’ har en snert af gen­ren med, men er ik­ke egent­lig soul, « og til­fø­jer: Sto­ler på sin po­pkløgt » Lukas Gra­ham er bedst, når han sto­ler på sin pop- kløgt, uden at nå til de sto­re åben­ba­rin­ger. «

» Gra­ham har Ma­roon 5- sving, han er Ed She­e­ran­re­fl ek­te­ren­de og har ev­nen til at få det bed­ste ud af en­hver si­tu­a­tion, sna­re­re end han har haft en længsel eft er no­get bed­re, « skri­ver al­l­mu­sic. com.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.