Nyt flagskib fra BMW

BT - - BILER -

BMW har al­le­re­de be­kræf­tet, at man vil lan­ce­re en BMW X7 SUV. Den bli­ver stør­re end BMW X6 ( bil­le­det). Men nu af­slø­rer BMWs glo­ba­le salgs­chef Ian Ro­bert­son i et in­ter­view med Au­to­mo­ti­ve News, at BMW har fle­re luksus­mo­del­ler på vej. Før­ste mo­del bli­ver en yderst luk­suri­øs ud­ga­ve af den kom­men­de X7, der – mod en mer­pris på 100.000 dol­lar i for­hold til stan­dard X7e­ren – vil ha­ve alt i luksus- og kom­fort­ud­styr. I sam­me in­ter­view be­kræf­ter Ian Ro­bert­son, at BMW har pla­ner om en ny flagskibs­mo­del, der bli­ver stør­re og me­re luk­suri­øs end 7- se­ri­en og X7. Om den nye mo­del vil hed­de 8- se­rie el­ler 9- se­rie, vil han end­nu ik­ke be­kræf­te, men i in­ter­viewet slår han fast, at BMW al­le­re­de er langt i ud­vik­lings­for­lø­bet af den nye flagskibs­mo­del.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.