’ Den per­fek­te storm’

Nu­ti­dens FC Barcelona- hold er må­ske det bed­ste, ver­den no­gen­sin­de har set. For­kla­rin­gen fi ndes i tre bog­sta­ver – MSN

BT - - FC BARCELONA - REAL MADRID -

per­ste no­gen­sin­de.

Dét gør hol­det af én grund. El­ler ret be­set tre. Må­l­man­den fi ndes bed­re an­dre ste­der. Bå­de i fod­bold­hi­sto­ri­en og i nu­ti­dens fod­bol­d­eu­ro­pa. Det sam­me gæl­der for­sva­ret og for den sags skyld midt­ba­nen.

Det er an­gre­bet, der gør he­le for­skel­len. Trio­en med Lio­nel Mes­si, Lu­is Suárez og Ney­mar – og­så kal­det MSN – er ene og ale­ne nok til at ka­ta­pul­te­re nu­ti­dens Barcelona- hold op i den ab­so­lut­te top over al­le ti­ders bed­ste klubhold. Kom­mer al­drig igen » Det er de tre magi­ke­re, der løft er det her Barcelona- hold til et af de bed­ste hold, vi har set. For mig er Gu­ar­di­o­las Barcelona- hold og det her hold det bed­ste, jeg har set. Det, som fal­der ud til det nu­væ­ren­de holds for­del, er den her van­vit­ti­ge an­greb­s­trio, « si­ger kom­men­ta­tor og for­fat­ter Ni­els Christian Fre­de­rik­sen.

Selv om det blot net­op er ble­vet april i Mayland- ka­len­de­ren, har trio­en al­le­re­de sco­ret uhyg­ge­li­ge 107 mål i den­ne sæ­son, og det er blot et spørgs­mål om tid, in­den sid­ste års to­tal på 122 kas­ser over­gås. Tal­le­ne er helt unik­ke, og det sam­me er det spil, der lig­ger bag.

» Den an­greb­s­trio er no­get af det al­ler­bed­ste no­gen­sin­de i fod­bol­dens hi­sto­rie. Jeg kan ik­ke hu­ske, jeg no­gen­sin­de har hver­ken set, læst om el­ler hørt om no­get lig­nen­de Lio­nel Mes­si, Ney­mar og Lu­is Suárez. For at kom­me i nær­he­den skal vi til­ba­ge til 1950’ er­nes Real Madrid med Fe­renc Pu­skas, Al­fredo Di Sta­fa­no og Ray­mond Ko­pa, « ly­der det fra fod­bold­hi­sto­ri­ke­ren Svend Ryb­ner.

» Der fi ndes ik­ke stør­re stjer­ner end de tre. Især ik­ke nu, hvor Cri­sti­a­no Ro­nal­do ser ud til at væ­re lidt på re­tur. De har et ex­cep­tio­nelt ni­veau, og den slags spil­le­re fø­des der me­get få af. Der kom­mer kun en Mes­si hvert 50. el­ler 100. år. Det er et van-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.