ZI­DA­NES SKÆB­NE­KAMP

Zi­da­nes tre stør­ste hovedpiner

BT - - FC BARCELONA - REAL MADRID - SVENDESTYKKET Bar­ce­lo­nas front­trio

Nor­malt er El Clási­co lig med kam­pen om tro­fæ­er og her­re­døm­met i Spa­ni­en. Men når Barcelona og Real Madrid i aft en går på ba­nen til et af hi­sto­ri­ens stør­ste ri­va­l­op­gør, er det al­ler­hø­jest æren, der er på spil for de 22 spil­le­re. Spæn­din­gen om mester­ska­bet har Lu­is En­riques trop­per for længst eli­mi­ne­ret. For én per­son kan kam­pen på Camp Nou dog vi­se sig at bli­ve en skæb­nesvan­ger op­le­vel­se. Som Real Madrid- træ­ner står Zi­ne­di­ne Zi­da­ne for før­ste gang over for ær­ke­ri­va­len Barcelona i en kamp, der tid­li­ge­re har ko­stet fl ere af hans for­gæn­ge­re job­bet. Stem­nin­gen om­kring Zi­da­ne er ge­ne­rel po­si­tiv, selv om mester­ska­bet un­der ham er gle­det end­nu læn­ge­re væk. Der var in­gen, der for­ven­te­de, at han kom og la­ve­de et mira­kel

Fransk­man­den blev i ja­nu­ar hen­tet ind, da Ra­fa­el Benítez fi k spar­ket eft er at ha­ve lagt sig ud med fl ere bæ­ren­de spil­le­re. Men det var ik­ke som brand­sluk­ker. Zi­da­ne hav­de i åre­vis væ­ret pre­sti­ge­pro­jek­tet, præ­si­dent Fl­oren­ti­no Pérez drøm­te om at fy­re af, og nu skul­le det væ­re. Zi­da­ne skul­le væ­re Real Madrids svar på Pep Gu­ar­di­o­la.

Der­for er det hel­ler ik­ke Zi­da­nes mang­len­de ev­ne til øje­blik­ke­ligt at gen­rej­se Real Madrid, der gør aft enens El Clási­co til en skæb­ne­kamp for den tid­li­ge­re su­per­stjer­ne, men der­i­mod Real Madrids blo­di­ge træ­ner­hi­sto­rik. Det vur­de­rer eks­per­ter med nær­gå­en­de kend­skab til ’ kon­ge­klub­ben’:

» Stem­nin­gen om­kring Zi­da­ne er ge­ne­rel po­si­tiv, selv om mester­ska­bet un­der ham er gle­det end­nu læn­ge­re væk. Der var in­gen, der for­ven­te­de, at han kom og la­ve­de et mira­kel. Folk for­ven­te­de ba­re, at der kom ro på, og det er der til en hvis grad kom­met. Al­le ved, at der kom­mer til at ske nog­le sto­re ud­skift nin­ger til som­mer, og det er der­for først fra næ­ste sæ­son, at han vil bli­ve må­lt og ve­jet for al­vor, « si­ger repor­ter på Vi­a­sat, Lu­na Cri­sto­fi , der er bo­sat i Madrid og har fulgt spansk fod­bold i en år­ræk­ke.

» Når kam­pen på Camp Nou al­li­ge­vel har stor be­tyd­ning for Zi­da­ne, er det ik­ke mindst, for­di El Clási­co på­vir­ker selv­for­stå­el­sen i de to klub­ber. Real Madrid må et el­ler an­det sted ger­ne ta­be på Camp Nou, men hvis de ta­ber, kom­mer det me­get an på, hvor­dan de ta­ber. Får de en røv­fuld, kan det godt bli­ve al­vor­ligt. « Kun­stig op­fat­tel­se Chri­sto­fi s kol­le­ga på Vi­a­sat, fod­bold­kom­men­ta­tor Ni­els Christian Fre­de­rik­sen, er enig.

» Det før­ste El Clási­co i eft er­å­ret, hvor Real Madrid tab­te 0- 4 på hjem­me­ba­ne blev vir­ke­lig be­gyn­del­sen til en­den for Benítez. Så­dan en yd­my­gel­se over­le­ver man ik­ke som Real Madrid- træ­ner, så for Zi­da­ne per­son­ligt, er der rig­tig me­get på spil, « si­ger han.

Den span­ske jour­na­list, Gu­il- lem Ba­lagué, har skre­vet an­mel­der­ro­ste bi­o­gra­fi er om fl ere af nu­ti­dens stør­ste pro­fi ler i Real Madrid og Barcelona og op­træ­der jævn­ligt som eks­pert i spansk fod­bold hos blandt an­dre bri­ti­ske Sky Sports. Iføl­ge ham er Zi­da­nes hve­de­brød­s­da­ge i Real Madrid i høj grad ved at væ­re ov­re:

» Den før­ste op­fat­tel­se af Zi­da­ne var kun­stig. Al­le var be­gej­stre­de. Real Madrids fans kun­ne ik­ke be­gri­be, hvor hel­di­ge de var med at slip­pe af med Benítez, som var en ka­ta­stro­fe, og i ste­det få det­te fod­bold­ge­ni, som Zi­da­ne var, da han sta­dig spil­le­de. Men så be­gynd­te kam­pe­ne at kom­me, og hol­det er jo det sam­me. Det har in­gen ba­lan­ce. Spil­ler­ne øn­sker ik­ke at væ­re or­ga­ni­se­re­de. Det er gam­mel­dags i den for­stand, at der er to- tre spil­le­re som ik­ke me­ner, de skal for­sva­re men kun lø­be, når Real Madrid har bol­den, « si­ger han.

Iføl­ge Ni­els Christian Fre­de­rik­sen, fod­bold­kom­men­ta­tor på Vi­a­sat

» Så nu ser folk me­re og me­re Zi­da­ne for, hvad han vir­ke­lig er. Han er en ung træ­ner, der ud­vik­ler sig og læ­rer, men som end­nu ik­ke har kva­li­fi ka­tio­ner­ne til at stå i spid­sen for Real Madrid. I ste­det for at for­me hol­det, som han ger­ne vil ha­ve det, la­der han det væ­re op til in­di­vi­du­a­li­ster­ne. « Kan få skram­mer Ind­til vi­de­re har den tak­tik blot re­sul­ta­te­ret i et en­kelt ne­der­lag for Zi­da­ne. Det var til gen­gæld mod Atlético Madrid og blev start­skud­det til en me­re kri­tisk til­gang til fransk­man­den. Folk ser me­re og me­re Zi­da­ne for, hvad han vir­ke­lig er. Han er en ung træ­ner, der ud­vik­ler sig og læ­rer, men som end­nu ik­ke har kva­li­fi ka­tio­ner­ne til at stå i spid­sen for Real Madrid

» Al­le øj­ne hvi­ler på ham. Her i Spa­ni­en er man me­get op­ta­get af, hvor dyg­tig han er tak­tisk. Hvor dyg­tig er han til at sam­men­sæt­te de spil­le­re, han nu en­gang har til rå­dig­hed? Det er så­dan no­get, der vir­ke­lig bli­ver ud­stil­let mod FC Barcelona, for hvis ik­ke man har læst dem helt rig­tigt, får man skram­mer. Spe­ci­elt som de kø­rer i øje­blik­ket. På den må­de kan man si­ge, at han står over for sit tak­ti­ske sven­destyk­ke « , på­pe­ger Lu­na Cri­sto­fi .

Sta­ti­stik­ken er ik­ke med den fran­ske ele­gan­ti­er. Ik­ke si­den Bernd Schu­ster 23. de­cem­ber 2007 har en Real Madrid- træ­ner vun­det sit før­ste El Clási­co.

Lio­nel Mes­si, Lu­is Suárez og Ney­mar er Zi­da­nes klart stør­ste ho­ved­pi­ne. Kan han få sty r på dem, vin­der Real kam­pen. Men det er der in­gen, der har for­må­et end­nu i den­ne sæ­son. Hvor­dan sik­rer Real Madrid sig her­re­døm­met der? Hvor­dan sik­rer Zi­da­ne sig, at midt­ba­nen med Ca­se­miro, Mod­ric og To­ni Kroos får over­ta­get? Real Madrids svar på MSN har ik­ke fun­ge­ret. Ga­reth Ba­le har dø­jet med læg­pro­ble­mer. Det er et stort pro­blem. Men det stør­ste pro­blem er, at Ka­rim Ben­ze­ma, som Ro­nal­do el­sker at spil­le sam­men med, dø­jer med lår­pro­ble­mer. Det er ik­ke for­di Ben­ze­ma la­ver van­vit­tigt man­ge mål i for­hold til, at han spil­ler i Real Madrid, men han sør­ger for en mas­se plads til portu­gi­se­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.