Zi­da­ne: Det bli­ver svært at slå Real Madrid

BT - - EL CLÁSICO -

Zi­ne­di­ne Zi­da­ne har prø­vet det me­ste på en ba­ne, men han har al­drig væ­ret træ­ner på si­de­linj­en for et hold i ’ El Clási­co’. » Clási­cos er det smuk­ke­ste i fod­bold for en spil­ler. Nu skal jeg ud­le­ve det som træ­ner. Det er før­ste gang, men jeg glæ­der mig og vil ny­de det, « si­ger Zi­da­ne da­gen før op­gø­ret iføl­ge AFP.

De fl este har Barcelona som stor­fa­vo­rit­ter, men den kø­ber Zi­da­ne ik­ke nød­ven­dig­vis.

» Al­le an­dre kan si­ge, hvad de vil, men det bli­ver ik­ke nemt at slå Real Madrid. Det er klart. Det ge­ne­rer mig ik­ke ( at Barcelona er stor­fa­vo­rit­ter, red.). Vi vil spil­le kam­pen og væ­re kon­cen­tre­ret. «

» Jeg øn­sker at se en god fod­bold­kamp, og at mit hold vin­der, « si­ger Zi­da­ne iføl­ge Reu­ters.

Den tid­li­ge­re Real Madrid- spil­ler op­ly­ser, at han ik­ke kom­mer til at spa­re spil­le­re, selv om Cham­pions Le­ague, hvor Real Madrid i den kom­men­de uge mø­der ty­ske Wolfsburg i den før­ste kvart­fi na­le­kamp, lig­ner Real Madrids mu­lig­hed for at vin­de et tro­fæ i år.

Han gi­ver i det he­le ta­get ik­ke ind- tryk af, at han skul­le væ­re til en sær­lig ek­sa­men som træ­ner i det sto­re op­gør, der op­ta­ger det me­ste af fod­bold­ver­de­nen. Går godt for Madrid » Nej, det går godt for os i øje­blik­ket, og vi har gjort det godt på det se­ne­ste. Vi fo­ku­se­rer på vo­res ar­bej­de. Det er en vig­tig kamp og en an­der­le­des kamp. Det er dis­se op­gør al­tid, men til sy­ven­de og sidst er det en stor kamp, som al­le ser frem til, « si­ger Zi­da­ne.

Real- Madrid- for­sva­re­ren Rap­haël Va­ra­ne mis­ser stor­kam­pen på grund af en ska­de i den ene læg­mu­skel, mens ty­ske To­ny Kroos er meldt klar trods pro­ble­mer, der kræ­ve­de be­hand­ling i går.

Tak­tisk vil Real Madrid ik­ke fo­re­ta­ge sig æn­drin­ger i for­hold til hol­dets præ­sta­tio­ner i den se­ne­ste tid.

» Vi har en idé om, hvor­dan vi vil gri­be det an, og vi vil for­sø­ge at spil­le på sam­me må­de ( som nor­malt, red.). På pa­pi­ret er det et an­der­le­des op­gør, men det æn­drer ik­ke på no­get tak­tisk for os. Vi vil kom­me stærkt ud fra start, » si­ger Zi­da­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.