’ Jeg kan kla­re pres­set’

BT - - EL CLÁSICO -

STJER­NE­SPIL­LER I SVØB

Ho­ved­per­so­nen selv har be­mær­ket om­ver­de­nens in­ter­es­se, men han for­sø­ger ik­ke at la­de sig gå på af det.

» Jeg har det fi nt med op­mærk­som­he­den. Jeg kan godt kla­re pres­set, « sag­de Em­re Mor eft er gårs­da­gens ne­der­lag.

Som han stod der un­der tri­bu­nen for­an fl ok­ken af jour­na­li­ster, selvsik­kert og ro­ligt, uden at ud­be­de sig svar­tid til no­gen af spørgs­må­le­ne, var det svært ik­ke at tro på Em­re Mors ord. At han kan hånd­te­re, at han li­ge nu er et af ræk­kens var­me­ste nav­ne. Det var med stort over­skud, at han på trods af skuff el­sen over ne­der­la­get sat­te ord på sin egen si­tu­a­tion.

» Hver dag får jeg at vi­de, at selv­om jeg gør det godt, er det vig­tigt, at jeg ik­ke kom­mer op at fl yve ( over, at det går så godt, red.). Så er det, at det går galt på et Hver dag får jeg at vi­de, at selv­om jeg gør det godt, er det vig­tigt, at jeg ik­ke kom­mer op at fl yve

el­ler an­det tids­punkt, « sag­de Em­re Mor. Ru­ti­ne­re­de spil­le­re hjæl­per med Mor Ch­eft ræ­ner Kas­per Hjul­mand har eft er­hån­den og­så væn­net sig til, at me­get af snak­ken om FC Nord­s­jæl­land hand­ler om Em­re Mor. For en ung spil­ler kan det til ti­der væ­re svært at hånd­te­re den sto­re om­ta­le, men i Farum gør Hjul­mand og re­sten af sta­ben me­get for at be­skyt­te den lil­le ju­vel fra net­op det.

» Vi sør­ger for, at ram­mer­ne om ham er på plads. I den for­bin­del­se vil jeg ger­ne frem­hæ­ve hans me­re ru­ti­ne­re­de med­spil­le­re som Mar­tin Vin­gaard, To­bi­as Mik­kel­sen og Pa­tri­ck Mti­liga ( der er ska­det for ti­den, red.), som gør me­get for at ban­ke klubkul­tu­ren ind i ho­ve­d­et på ham, « sag­de Kas­per Hjul­mand eft er kam­pen.

For Em­re Mor gæl­der det om at læ­re at hånd­te­re di­strak­tio­ner­ne - de spør­gen­de jour­na­li­ster, en dår­lig dom­mer el­ler regn­vejr. Tem­pe­ra­men­tet, som Em­re Mor in­de­hol­der en hel del af, skal tøj­les. Hvis han lyk­kes med det, så kan han iføl­ge ch­eft ræ­ne­ren bli­ve en me­get stor spil­ler. Og så skal pres­set nok bli­ve end­nu stør­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.