HÅRD STRAF TIL K

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BT I BA­HRAIN

hvil­ken tid han sæt­ter, skal star­te ba­gest. En ny næ­se Det kør­te el­lers så godt tid­li­ge­re på da­gen, for Re­nault- bi­len fi k en ny næ­se. Nej – det var in­gen aprils­nar. Re­naults in­ten­si­ve ud­vik­lings­pro­gram har bragt nye front­sek­tio­ner til Ba­hrains Grand Prix.

» Vi hav­de kun én af de nye næ­ser klar til det før­ste grand­prix i Mel­bour­ne for 14 da­ge si­den, og da prø­ve­de jeg den. Nu har vi den klar til beg­ge bi­ler her i Ba­hrain, « for­tal­te Ke­vin Magnus­sen BT, in­den træ­nin­gen be­gynd­te på Sak­hir- ba­nen uden for ho­ved­sta­den Ma­na­ma.

» Det er det sæd­van­li­ge, vi prø­ver på at op­nå: At ska­be me­re down­for­ce. Fo­re­lø­big ser den nye front ud til at vir­ke godt, men den er blot end­nu et skridt på en lang vej i vo­res ud­vik­lings­pro­gram. Der kom­mer he­le ti­den nye stum­per til bi­len, og mo­to­ren for­bed­res med for­skel­li­ge up- da­tes. Det ty­der på, at vi ta­ger et mar­kant skridt på mo­tor- om­rå­det tid­ligt på som­me­ren, når en ny ver­sion er klar. « Kan lug­te VM- po­int BT er­fa­rer, at den for­bed­re­de Re­nault- mo­tor eft er pla­nen ind­sæt­tes i Ca­na­das Grand Prix 12. ju­ni på Circu­it Gil­les Vil­le­ne­u­ve i Mon­tre­al, der er en af VM- se­ri­ens mest ud­præ­ge­de power- ba­ner.

Fo­re­lø­big gæl­der det den nye næ­se – og med den kun­ne K- Mag lug­te VM- po­int:

» Jeg tror, vi har far­ten til at slut­te i top 10, « sag­de han.

Men det var før, han kør­te over for rødt lys. UVEN­TET MCLA­REN- OPTUR Det kan godt væ­re, at Fer­nan­do Alonso er ska­det, men hver­ken Jen­son But­ton el­ler Stoff el Van­do­or­ne er kom­met for at væ­re sta­ti­ster. Over­ra­sken­de nok så McLa­ren- ra­cer­ne hur­ti­ge og på­li­de­li­ge ud he­le da­gen.

LØR­DAG 2. APRIL 2016 MAGNUS­SEN FOR­AN KON­KUR­REN­TEN Selv­om det var træ­ning, holdt vi øje med for­skel­len mel­lem Magnus­sen og Pal­mer. Her var dan­ske­ren hur­tigst i beg­ge træ­nin­ger. Dog så Re­naul­ten ik­ke vildt hur­tig ud i Ba­hrain.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.