For­mel 1- lo­gik for vi­de­re­kom­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

RED BULL- TEA­MET KØ­RER i år med sam­me Re­nault- mo­to­rer som Ke­vin Magnus­sen og Jo­ly­on Pal­mer. Men der er ik­ke no­gen Re­nault- mær­ker på Red Bull- ra­cer­ne – på de­res mo­tor- cover står der fak­tisk ’ Aston Mar­tin’. Men på den of­fi ci­el­le del­ta­ger­li­ste er Red Bulls mo­to­rer an­gi­vet som ’ TAG Heu­er’. For­vir­ret? For­kla­ring føl­ger.

Red Bull vandt fra 2010 til 2013 fi re VM- tit­ler i træk med Se­ba­sti­an Vet­tel som kø­rer og Re­nault som mo­tor­le­ve­ran­dør. Men her­eft er, da det nye tur­bo- reg­le­ment blev ind­ført i 2014, gik det til­ba­ge for tea­met. Red Bull- le­del­sen pla­ce­re­de re­so­lut an­sva­ret hos Re­nault. Hvor Red Bull i de gla­de VM- sæ­so­ner i 2010- 13 oft e hav­de un­der­spil­let Re­naults rol­le, gav de nu den fran­ske bil­fa­brik ho­ved­rol­len i den fi asko, 2015 ud­vik­le­de sig til.

Red Bull- le­del­sen op­sag­de un­der stor me­di­e­be­vå­gen­hed aft alen med Re­nault. Man var sik­ker på, at de an­dre mo­tor­le­ve­ran­dø­rer i For­mel 1, Mer­ce­des og Fer­ra­ri, vil­le slås om at sam­ar­bej­de med tea­met i 2016 ( Hon­da var af go­de grun­de ik­ke in­de i over­vej­el­ser­ne). I den op­byg­nings­fa­se Ke­vin Magnus­sens nye team be­fi nder sig, er det kun na­tur­ligt, at de lig­ger eft er Red Bull. Men så læn­ge Red Bulls mo­to­rer of­fi ci­elt hed­der TAG Heu­er, und­går man de pin­lig­ste spørgs­mål MEN BÅ­DE MER­CE­DES og Fer­ra­ri tak­ke­de nej. Dén be­hand­ling, Re­nault hav­de få­et, var nok til at diskva­li­fi ce­re Red Bull fra et frem­ti­digt sam­ar­bej­de, og i eft er­å­ret 2015 stod ener­gi­drik- gi­gan­ten re­elt uden mo­to­rer til den­ne sæ­son. Med For­mel 1- boss Ber­nie Ec­c­le­sto­ne som mel­lem­mand måt­te Red Bull- le­del­sen kry­be til­ba­ge til Re­nault, der ind­vil­ge­de i at fort­sæt­te sam­ar­bej­det. For at al­le par­ter – mest Red Bull – skul­le kom­me ud af den pin­li­ge af­fæ­re med ba­re en smu­le ære i be­hold, blev man eni­ge om, at Re­nault- mo­to­rer­ne skul­le ha­ve et an­det navn, når de lå i Red Bul­l­bi­ler­ne. Ur- fa­brik­tan­ten TAG Heu­er, der eft er år­ti­er som loy­al McLa­ren- sponsor ger­ne vil­le op­le­ve For­mel 1- suc­ces igen, så mu­lig­he­der­ne, og læg­ger nu navn ( og bud­get) til Red Bulls Re­nault- mo­to­rer.

Nu er Aston Mar­tin så og­så rø­get ned i Red Bulls hek­se­ke­del. Det en­gel­ske bil­mær­ke har læn­ge haft For­mel 1- am­bi­tio­ner, men mang­let pen­ge­ne. Red Bull mang­ler til gen­gæld en bil­fa­brik som mo­tor­part­ner, for det nu­væ­ren­de sam­ar­bej­de med Re­nault er ik­ke lang­tids­hold­bart. Der­for har Aston Mar­tin og Red Bull nu ka­stet sig i ar­me­ne på hin­an­den. I før­ste om­gang skal Red Bulls For­mel 1- de­sig­ne­re hjæl­pe Aston Mar­tin med en su­per- ga­de­bil, men på lidt læn­ge­re sigt er en Aston Mar­tin F1- mo­tor og­så en mu­lig­hed – må­ske end­da i sam­ar­bej­de med Mer­ce­des, der i for­vej­en har et sam­ar­bej­de med eng­læn­der­ne. FOR RE­NAULT ER den un­der­li­ge Red Bull/ Aston Mar­tin/ TAG Heu­er- kon­stel­la­tion en god løs­ning. Et fa­brik­s­teams stør­ste frygt er at få bag­hjul af en af si­ne kun­der – det ud­stil­ler fa­brik­s­tea­met i et pin­ligt lys. Det blev al­drig sagt di­rek­te, men fryg­ten for at ta­be til Red Bull har utvivl­s­omt væ­ret en med­vir­ken­de år­sag til, at hver­ken Mer­ce­des el­ler Fer­ra­ri vil le­ve­re mo­to­rer til tea­met.

I den op­byg­nings­fa­se, Ke­vin Magnus­sens nye team be­fi nder sig, er det kun na­tur­ligt, at de lig­ger eft er Red Bull. Men så læn­ge Red Bulls mo­to­rer of­fi ci­elt hed­der TAG Heu­er, und­går man de pin­lig­ste spørgs­mål.

Og på den må­de er der al­li­ge­vel lo­gik i, at der står Aston Mar­tin på Red Bulls mo­torcover – mens mo­to­rer­ne of­fi ci­elt hed­der TAG Heu­er og kom­mer fra Re­nault…

BTs F1- KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.