Spil­let om Jakob Hau­gaard

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - JAKOB HAU­GAARD

EFØDT: HØJ­DE: NU­VÆ­REN­DE KLUB: RYGNUMMER: UNG­DOM:

1. maj 1992 i Sund­by 199 cm

Tår­n­by, Brønd­by IF, AB.

SE­NI­OR:

29 2010- 11: AB 14 kam­pe/ 0 mål 2011- 15: FC Midt­lyl­land ( 31/ 0) 2015-: Sto­ke Ci­ty ( 0 liga­kam­pe, to FA Cup- kam­pe/ 0 mål/ 11 red­nin­ger)

LAND­SKAM­PE:

2010: U18 ( 1/ 0) 2011: U20 ( 2/ 0)

Sto­ke Ci­ty GENTLIGT HAV­DE JAKOB Hau­gaard ud­sigt til en stil­le dag på Sto­ke Ci­tys re­ser­ve­bænk.

Selv­føl­ge­lig skul­le lands­holds­re­ser­ven Ja­ck But­land ha­ve vog­tet Sto­kes mål i da­gens kamp mod Swan­sea, hvis alt­så ik­ke li­ge det var for en ræk­ke af be­gi­ven­he­der, der nu har gjort, at plad­sen som første­må­l­mand i Sto­ke plud­se­lig er ble­vet le­dig.

Det he­le be­gynd­te med, at den en­gel­ske lands­holds­må­l­mand Joe Hart blev ska­det i Man­che­ster- der­by­et. Det be­tød, at han måt­te mel­de afb ud til lands­hol­det, hvor­for det var Ja­ck But­land, som vog­te­de må­let, da Eng­land vandt 3- 2 over Tys­kland i sid­ste uge. Harts ska­de blev But­lands chan­ce. Li­ge ind­til But­land og­så kom galt af­sted. Han bræk­ke­de nem­lig an­k­len og er ude for re­sten af sæ­so­nen.

Det kan jo så bli­ve Jakob Hau­gaards chan­ce. Dan­ske­ren spil­le­de to FA Cup- kam­pe for Sto­ke i ja­nu­ar og har sid­det fast på MON IK­KE AT bæn­ken gen­nem de se­ne­ste fem må­ne­der. Den umid­del­ba­re sig­nal? re­ak­tion hos de fl este iagt­ta­ge­re var da og­så, at ’ nu kom­mer JaJa­men, væl­ger Mark Hug­hes ik­ke ba­re den bed­ste af si­ne to kob Hau­gaard til at stå i mål i de sid­ste syv kam­pe’. Der er ba­re re­ser­ver, kun­ne man spør­ge. Jo, det gør han da sik­kert, men lad et ’ men’. Og det er ik­ke lil­le end­da. os ik­ke væ­re nai­ve. Han har at gø­re med to spil­le­re, der som ud

Pro­ble­met er, at Ja­ck But­lands ska­de og­så åb­ner en mu­lig­gangs­punkt er på no­gen­lun­de det sam­me ni­veau. hed for den 39- åri­ge Shay Gi­ven, som blev hen­tet til Sto­ke i Jakob Hau­gaard er en ukendt dan­sker med frem­ti­den for­an som­mer sam­men med Jakob Hau­gaard. Den er­far­ne sig.irer var for­an Hau­gaard i hie­rar­ki­et, til han blev ska­det i Ir­lands landsShay Gi­ven er en af de sto­re fi gu­rer i Premier Le­ague genkamp mod Tys­kland i ok­to­ber. Si­den har han ik­ke spil­let, men nem de se­ne­ste 19 (!) sæ­so­ner med fl ere end 130 land­skam­pe han er net­op ble­vet spil­le­klar og kæm­per en hård kamp for at for Ir­land. Gi­ven har væ­ret i ad­skil­li­ge sto­re klub­ber, blandt kom­me med i den ir­ske lands­hold­strup til EM- slut­run­den i an­dre Man­che­ster Ci­ty, hvor­til han blev he­ad­huntet af ... Mark Frank­rig. Og nu be­gyn­der det at bli­ve spe­get. Hug­hes.

Shay Gi­ven var nem­lig ud­ta­get til den ir­ske 39- mands- trup Hvis man er kon­spira­tions- te­o­re­ti­ker, er sa­gen jo klar. Så får til de net­op af­vik­le­de land­skam­pe mod Schweiz og Slovaki­et, Shay Gi­ven plad­sen i Sto­kes mål. Så kan Mark Hug­hes si­ge tak men han var fj er­de­valg til beg­ge kam­pe. Den ir­ske land­stræ­ner til Gi­ven for tro tje­ne­ste og sam­ti­dig plea­se den ir­ske land­stræMar­tin O’Neill fo­re­trak Dar­ren Ran­dolph fra West Ham, Ro­ner Mar­tin O’Neill. Om de to har no­get sær­ligt for­hold til hin­bert Eli­ott fra Newcast­le og David For­de fra Mil­lwall. Sig­na­let an­den, ved jeg ik­ke, men jeg ved, at bå­de Hug­hes og O’Neill har til Gi­ven var alt­så, at du har tre må­l­mænd for­an dig – sam­ti­dig væ­ret i ga­met i en men­ne­ske­al­der. Selv­føl­ge­lig tæl­ler den slags. med, at der ik­ke var no­gen som helst ud­sigt til spil­le­tid i Sto­ke.

Men si­den tirs­dag har Shay Gi­ven plud­se­lig kun to kon­kur­ren­ter på lands­hol­det, for i kam­pen mod Slovaki­et gik det hver­ken vær­re el­ler bed­re end, at Ro­bert Eli­ott kom til ska­de med sit knæ og næp­pe bli­ver ak­tu­el til som­me­rens slut­run­de. Li­ge plud­se­lig ryk­ke­de Shay Gi­ven en tak op i det ir­ske må­l­mands- hie­rar­ki, og li­ge plud­se­lig har Mar­tin O’Neill en stor in­ter­es­se i, at Gi­ven kom­mer til at spil­le for Sto­ke. Hør blot hvad han sag­de til The Te­le­graph:

» Jeg skal na­tur­lig­vis ik­ke ud­ta­ge Sto­kes hold, men hvis den ( But­lands ska­de) gi­ver Shay en mu­lig­hed for at spil­le første­holds­fod­bold i re­sten af sæ­so­nen, vil­le det selv­føl­ge­lig gi­ve ham en god chan­ce for at kom­me med til EM. «

Sto­kes ma­na­ger Mark Hug­hes kan afk ode det Den ene tje­ne­ste kan væ­re den an­den værd.

Man kan så si­ge, at den 23- åri­ge Jakob Hau­gaard i hø­je­re grad end den 16 år æl­dre Shay Gi­ven re­præ­sen­te­rer frem­ti­den for Sto­ke Ci­ty. Shay Gi­ven indstil­ler for­ment­lig kar­ri­e­ren ef­ter den­ne sæ­son, mens Hau­gaard jo har frem­ti­den for­an sig. Spørgs­må­let er ba­re, om Sto­ke fo­re­stil­ler sig, at man i Jakob Hau­gaard har frem­ti­dens må­l­mand. Det er ik­ke me­re end godt et år si­den, at FC Midtjyl­land føl­te sig nødsa­get til at hen­te Jo­han Da­hlin ind, for­di man sim­pelt­hen var for usik­ker på Hau­gaards ni­veau. Hau­gaard har stå­et et par gan­ske ud­mær­ke­de FA Cup- kam­pe mod Don­ca­ster og Crystal Pa­la­ce, men der­for er det jo langt fra sik­kert, at Sto­ke ser ham som klub­bens nye første­må­l­mand den dag, Ja­ck But­land bli­ver solgt til en stør­re klub. Det tviv­ler jeg fak­tisk på. IND­TIL VI­DE­RE HAR Mark Hug­hes ik­ke yt­ret sig i sa­gen ud over at øn­ske Ja­ck But­land god bed­ring, og det skul­le un­dre mig, om hans valg af må­l­mand bli­ver off ent­lig­gjort før i dag, en ti­me før kam­pen mod Swan­sea.

En ting er dog sik­kert: Ma­na­ge­rens be­slut­ning vil gi­ve Jakob Hau­gaard et kraft igt fi nger­peg om, hvil­ken sta­tus han har i Sto­ke Ci­ty.

Bå­de nu og i frem­ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.