DIU ta­ler med NHL­klub­ber om en uge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Først når grund­spil­let i NHL er af­slut­tet, fin­der Dansk Is­ho­ck­ey Uni­on ( DIU) ud af, om to NHL­klub­bers fo­re­lø­bigt po­si­ti­ve til­ken­de­gi­vel­ser om at fri­gi­ve dan­ske lands­holds­spil­le­re til VM står ved magt.

Det for­kla­rer ge­ne­ral ma­na­ger i DIU, Kim Pedersen.

» Pro­ce­du­ren er, at vi af­ven­ter grund­spil­lets af­slut­ning, jævn­før de reg­ler som Den In­ter­na­tio­na­le Is­ho­ck­eyu­ni­on har stil­let op i for­hold til kon­takt til NHL­klub­ber og spil­le­re, « for­kla­rer Kim Pedersen i en mail.

I for­hold til grund­spil­lets af­slut­ning er fle­re dan­sker­klub­ber in­ter­es­san­te.

Iføl­ge TV2 Sport har bå­de Lars El­ler og Ni­ko­laj Eh­lers i før­ste om­gang få­et de­res respek­ti­ve klub­bers vel­sig­nel­se til at stil­le op for Dan­mark ved VM i is­ho­ck­ey, men man­ge fle­re dan­ske spil­le­re som Jan­nik Hansen, Frans Ni­el­sen og Mikkel Bød­kers del­ta­gel­se er end­nu uvis. Kun Oli­ver Bjor­k­strand kom­mer med sik­ker­hed ik­ke til at del­ta­ge ved VM. Må­l­mand Fre­de­rik An­der­sen i Ana­heim Ducks er klar til slut­spil­let i NHL.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.