Kun­sten at ko­de ord

BT - - INDHOLD -

Jeg bur­de bli­ve ha­ck­et, rul­let, phishet og be­stjå­let i én uop­hør­lig uen­de­lig­hed. For jeg er ver­dens dår­lig­ste til det der med ko­de­ord. Jeg ved godt, jeg skal be­skyt­te min net­bank, mail, iTu­nes­kon­to og fa­ce­book – for ik­ke at ta­le om min ar­bejds­com­pu­ter ( og hver en­kelt af al­le de sy­ste­mer, den gi­ver ad­gang til) med hver sit helt unik­ke ko­de­ord. Men det nyt­ter ik­ke, når man som jeg ik­ke en­gang kan hu­ske ko­den til dan­kor­tet ef­ter ba­re tre da­ge uden for­brug. I mit til­fæl­de lø­ber der ik­ke en fi­re­spo­ret mo­tor­vej til det sted ba­gerst i hjer­nen, hvor password la­gres – så jeg bru­ger det sam­me – 100 pct. usik­re – ko­de­ord til ALT. Per­son­ligt er jeg der­for me­get glad for at kun­ne by­de vel­kom­men til vo­res nye eks­pert – for­bru­ge­rø­ko­nom Ann Lehmann Eri­ch­sen, som frem­over en gang om må­ne­den, vil hjæl­pe os med at pas­se på pen­ge­ne. I sin før­ste klum­me skri­ver hun om sik­re ko­de­ord og om me­mo- tek­nik­ker. Det vil si­ge hu­ske­reg­ler, der sik­rer, at man al­tid kan hu­ske det per­fek­te ko­de­ord. Til mig har hun op­fun­det ko­den mg­kA+ 1PW. Den kan jeg al­tid hu­ske, for den er bun­det op på sæt­nin­gen: ’ Min gam­le kol­le­ga, Ann, har gi­vet mig et sik­kert password’. Ups... jeg bur­de bli­ve ha­ck­et, rul­let, phishet og be­stjå­let i en uop­hør­lig uen­de­lig­hed.

For­si­de­fo­to: Jens Nør­gaard Larsen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.