A

BT - - INTERVIEW - Ama­lie Lin­de

btwe­e­kend@ bt. dk Foto Jens Nør­gaard Larsen bdel Aziz Ma­h­moud har æn­dret hold­ning. Som barn og ung vil­le han væ­re så dansk som over­ho­ve­det mu­ligt. Han vil­le ha­ve brunsvi­ger, når for­æl­dre­ne spi­ste sø­de Ba­clav ka­ger. Han for­lang­te, at der blev talt rigs- dansk i hjem­met. Og i fjern­sy­net smi­le­de han – bredt og hvidt – når folk skæld­te ud på ind­van­dre­re.

Men for et år si­den indså han, at han al­drig når den rød- hvi­de mål­streg. Uan­set hvad han gør, vil han al­drig no­gen­sin­de bli­ve op­fat­tet som helt og hol­dent dansk. Der­for har han æn­dret hold­ning.

Ab­del Aziz Ma­h­moud er kendt fra tv. Han har væ­ret tv- vært på Af­tens­howet, på for­bru­ger­pro­gram­met Bas­ta på TV 2 og på DR Up­da­te. Li­ge nu ud­vik­ler han nye tv- pro­gram­mer på Nor­disk Film- tv. Det vil si­ge, det gør han, når han ik­ke de­bat­te­rer in­te­gra­tion på Fa­ce­book, på tv og i sin nye bog ’ Hvor ta­ler du flot dansk!’, der ud­kom­mer 6. april 2016.

He­le sit liv har han gjort alt, hvad der stod i hans magt, for at bli­ve dansk. Han er gå­et ben­hårdt ef­ter en plads i flok­ken. For at hø­re til blandt dan­sker­ne. Nu stil­ler han sig for før­ste gang frem som ind­van­drer og ta­ler de­res sag. Men det er op ad bak­ke – for ’ den gam­le Ab­del’ har egent­lig ik­ke lyst til at læg­ge sig ud med no­gen.

Før­ste gang Ab­del Aziz Ma­h­moud blan­de­de sig i de­bat­ten, var det en re­ak­tion på, at mus­li­mer skul­le ta­ge af­stand fra ter­ror og un­der­tryk­kel­se. Han la­ve­de små, sa­ti­ri­ske ’ Tag Af­stand’- vi­deo­er på YouTu­be, hvor han i sjov tog af­stand fra alt mu­ligt. Li­ge fra ter­r­oren mod Char­lie Heb­do i Paris til ma­ve­dans i La­lan­dia og et mang­len­de ju­le­træ i en bo­lig­for­e­ning i Kokkedal. Han sy­nes sta­dig, det er gro­tesk, at han bli­ver bedt om at ta­ge af­stand fra be­gi­ven­he­der, han in­tet har med at gø­re.

Det se­ne­ste ek­sem­pel er fra 22. marts, da ter­r­oren ram­te Bruxelles og dræb­te 35 men­ne­sker. Sam­me dag skrev Ab­del Aziz Ma­h­moud det­te Fa­ce­book- ind­læg:

» Er AL­LE med ’ is­la­misk bag­grund’ ik­ke sø­de at rin­ge til fod­bol­d­eks­pert Car­sten Wer­ge? El­lers er I nok skyl­di­ge. # shitPe­op­leSay # He­reWeGoA­gain « .

Op­sla­get var en re­ak­tion på, at Car­sten Wer­ge på Twit­ter hav­de skre­vet: ’ Gruop­væk­ken­de dag i Bruxelles. Vi er man­ge, der for­døm­mer, men jeg sav­ner vir­ke­lig, at fle­re med is­la­misk bag­grund ta­ger of­fent­ligt af­stand.’

Tre ve­je til in­te­gra­tion

I lej­lig­he­den på Nør­re­bro har han truk­ket be­ne­ne op un­der sig, men over­krop­pen læ­ner han ud over so­fa­en. Han er ty­pen, der hol­der øjen­kon­takt – læn­ge. Han vir­ker ik­ke ban­ge af sig, ta­ler hur­tigt og højt. For han me­ner at ha­ve fun­det op­skrif­ten på suc­ces­fuld in­te­gra­tion og er ivrig ef­ter at de­le den. Op­skrif­ten be­står af tre li­ge vig­ti­ge in­gre­di­en­ser – kol­le­ga­skab, na­bo­skab og ven­skab.

» Har man de tre ting, bli­ver man in­te­gre­ret. Det er helt sik­kert, « si­ger Ab­del Aziz Ma­h­moud.

Or­de­ne run­ger mel­lem de frit­stå­en­de bjæl­ker i køk­ken- al­rum­met. Som vil han sen­de bud­ska­bet fra fem­te sal ned til ga­der­ne i den by­del, hvor man­ge ny­dan­ske­re har de­res dag­lig­dag.

Ef­ter han er be­gyndt at ta­le of­fent­ligt om si­ne eg­ne op­le­vel­ser med at bli­ve dansk, mær­ker Ab­del Aziz Ma­h­moud, at man­ge mus­li­mer og ny­dan­ske­re lyt­ter til ham og bru­ger ham som in­spira­tion. Han op­le­ver, at hans ord væk­ker gen­ken­del­se hos dem, der ger­ne vil væ­re dan­ske. De ser ham som ta­le­rør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.