– får dig i mål O

BT - - SLANK -

ft e har jeg væ­ret på kur og tabt man­ge ki­lo. Min er­fa­ring er, at jeg har mest suc­ces med pro­jek­tet, når jeg har sat et kon­kret mål for mit vægt­tab. Jeg sy­nes, det er me­get nem­me­re at hol­de mig fast på min be­slut­ning, hvis jeg har et klart mål.

Når det hand­ler om vægt­tab, er det vig­tigt at væ­re præ­cis, når man sæt­ter sig et mål. For nog­le kan det væ­re eff ek­tivt at vi­su­a­li­se­re, hvor­dan de­res krop skal se ud – f. eks.: ’ Jeg vil ger­ne ha­ve en fl ad ma­ve, min­dre lår el­ler num­se’. An­dre mo­ti­ve­res af tal. For dem er det eff ek­tivt at sæt­te ki­lo på – f. eks.: ’ Jeg vil ger­ne ta­be mig fem ki­lo’.

Gør du beg­ge de­le, er der stør­re chan­ce for, at du når dit mål. Her kom­mer så den tar­ve­li­ge del – el­ler må­ske det vir­ke­lig eff ek­ti­ve tri­ck: Næ­ste gang du får lyst til no­get sødt el­ler til at ta­ge en ek­stra po­r­tion, spør­ger du dig selv: ’ Brin­ger det mig tæt­te­re på el­ler læn­ge­re fra mit mål?’

Sva­ret er selv­føl­ge­lig, at spi­ser du en dob­belt po­r­tion el­ler ta­ger selv en lil­le ka­ge – ja­men så er du læn­ge­re fra må­let, end hvis du fra­væl­ger den ek­stra mad og ka­ge. Så en­kelt er det. Men det kræ­ver vil­jestyr­ke.

Det go­de er, at man kan træ­ne sin vil­jestyr­ke, så man he­le ti­den bli­ver bed­re til at si­ge nej til det us­un­de – og ja til sit mål.

Tan­ker spær­rer for vægt­tab

Der er man­ge grun­de til, at det er svært. En af dem er, at vo­res eg­ne over­be­vis­nin­ger spæn­der ben for os. Må­ske kan du nik­ke gen­ken­den­de til en af ne­den­stå­en­de tan­ker: • Jeg kan ik­ke føl­ge en plan. • Jeg fal­der al­tid i. • In­gen skal for­tæl­le mig, hvad jeg skal spi­se. Det be­stem­mer jeg selv.

Er det så­dan, du tæn­ker om dig selv, bli­ver det svært at gen­nem­fø­re en livs­stilsom­læg­ning.

Er du ty­pen, der ik­ke er god til at føl­ge en plan, er du nødt til at for­tæl­le dig selv, at du selv­føl­ge­lig kan dét. I den si­tu­a­tion kan det væ­re en hjælp at sæt­te sig nog­le me­get kon­kre­te mål. I ste­det for at tæn­ke: ’ Jeg må al­drig me­re spi­se us­undt’, skal du fo­ku­se­re på, at dit næ­ste må­l­tid skal væ­re sundt. Tag ét må­l­tid ad gan­gen. Det er me­get nem­me­re at over­skue, end at du fra nu al­drig me­re må spi­se us­undt.

De fær­re­ste mo­ti­ve­res af for­bud. Der­for hjæl­per det ik­ke at tæn­ke på alt det, du ik­ke må. Du ken­der det godt. Tæn­ker du: ’ Nu skal det væ­re slut med at spi­se ka­ge’. Sker der som re­gel det, at man kun kan tæn­ke på ka­ge. Så­dan vir­ker hjer­nen. Der­for skal du hel­le­re fo­ku­se­re på de ting, du må, og de for­de­le, der er ved det – f. eks.: ’ Jeg spi­ser sundt, og det gi­ver mig me­re ener­gi og over­skud’.

Er du ty­pen, som al­tid fal­der i, kan det væ­re en hjælp at smi­de alt us­undt ud, som kun­ne fri­ste. Nog­le gan­ge gi­ver det en god fø­lel­se at gø­re no­get ak­tivt – og det kan væ­re med til at æn­dre din sel­vop­fat­tel­se og gi­ve dig en tro på, at du kan gø­re det an­der­le­des. Har du en va­ne, med at sna­cke på vej­en hjem, så tag et styk­ke frugt med til tu­ren. El­ler vælg en vej, hvor du ik­ke skal for­bi de ste­der, hvor du har for va­ne at kø­be sna­cks.

Er du ty­pen, som stej­ler, når an­dre for­tæl­ler om sund­hed, og tæn­ker: ’ Det skal jeg nok selv sty­re’. Så kan det væ­re en hjælp at tæn­ke på, at det er dig, der har be­slut­tet at spi­se sundt, for­di du vil ta­be dig og få det bed­re. Ik­ke for­di an­dre for­tæl­ler dig, at du skal.

Få ad­gang til end­nu me­re ind­hold om sund kost og

livs­stil

Foto: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.