F

BT - - MODE - Sif Me­in­cke

or­å­ret by­der på et hav af lækre nye sol­bril­ler i al­le for­mer. Man får lyst til at kø­be dem al­le – li­ge fra de helt Jo­hn Len­non- run­de, til Ro­ck­a­bil­ly ca­teye- bril­len, der ven­der opad, dem med de helt sto­re glas, der dæk­ker he­le kin­den og den go­de klas­si­ske pi­lot­bril­le – ik­ke at forg­lem­me. Men de klæ­der dig ik­ke al­le sam­men...

For nog­le bril­ler kan let­te de tun­ge par­ti­er i an­sig­tet – og mod­sat.

Tjek din form

Du skal væl­ge sol­bril­ler ef­ter din an­sigts­form. For det er helt for­skel­ligt, hvil­ke bril­ler der klæ­der et an­sigt, der er smalt og af­langt, rundt, fir­kan­tet el­ler hjer­te­for­met.

Vi har bedt bril­lesty­list Je­a­nett Den­tov gi­ve si­ne bed­ste bud på for­å­rets top tre sol­bril­ler til hver an­sigts­form. Følg hen­des råd og få bå­de en sol­bril­le, der har­mone­rer med dit an­sigt, og som er den sid­ste nye mo­del.

Je­a­nett Den­tov er ud­dan­net bril­lesty­list hos Den­nis Knud­sen og ved alt om an­sigts­for­mer, linjer og hvil­ke bril­ler, der gør de for­skel­li­ge an­sigts­for­mer har­moni­ske.

» Det mest fan­ta­sti­ske er, når jeg står med en kun­de, der f. eks. har et lidt for af­langt og asym­me­trisk an­sigt. Hvor øjen­bry­ne­ne f. eks. ik­ke sid­der li­ge højt, el­ler hvor næ­sen er lidt skæv. Når jeg fin­der den ret­te bril­le, gør den an­sig­tet me­re har­monisk og smukt, for­di den flyt­ter fo­kus. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.