Bli­ver

Mob­ning på ar­bejds­plad­sen kan fø­re til sy­ge­mel­ding og de­pres­sion. Men hvor går græn­sen mel­len små­dril­le­ri­er og vok­sen­mob­ning

BT - - TEMA - Mil­le Sjø­gren

dø­ren. Små­dril­le­ri­er er er del af kul­tu­ren på man­ge dan­ske ar­bejds­plad­ser. Holdt i en god to­ne er dril­le­ri­er et sundt tegn på, at folk kom­mer hin­an­den ved – men kun så læn­ge al­le er med på le­gen.

Nog­le gan­ge går dril­le­ri­er­ne over stre­gen og bli­ver til egent­lig vok­sen­mob­ning. Det har 11,8 pct. af dan­sker­ne op­le­vet på egen krop. Ved­va­ren­de mob­ning er en al­vor­lig sag, der fø­rer til lavt selv­værd, de­pres­sion og op­si­gel­ser.

» Hel­dig­vis er mob­ning ik­ke ge­ne­relt et kæm­pe pro­blem på de dan­ske ar­bejds­plad­ser, men det er et kæm­pe pro­blem på de ar­bejds­plad­ser, hvor det fo­re­går. For det me­ste skyl­des det en dår­lig le­del­se, der ik­ke får gjort no­get ved pro­ble­met, « for­tæl­ler pro­fes­sor i psy­ko­lo­gi An­nie Høgh fra In­sti­tut for Psy­ko­lo­gi på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Det kan væ­re svært at for­stå, hvor­dan man kan fin­de på at mob­be et an­det vok­sent men­ne­ske. Li­ge­som det kan væ­re svært at for­stå, at nog­le men­ne­sker la­der sig mob­be. Men fak­tisk kan det ske for al­le. Hvis ar­bejds­plad­sen er dys­funk­tio­nel kan hvem som helst bli­ve til en­ten mob­ber el­ler mob­beof­fer. Kli­ma­et på ar­bejds­plad­sen spil­ler en alt­af­gø­ren­de rol­le i, om små­dril­le­ri­er­ne bli­ver ved med at væ­re for sjov, el­ler om de går over stre­gen.

» Mob­ning be­gyn­der of­te, når vi bli­ver fru­stre­re­de over vo­res ar­bej­de. Det kan væ­re, for­di vi fryg­ter ik­ke at bli­ve set af che­fen, el­ler for­di en rå­d­den ar­bejds­kul­tur gør os fru­stre­re­de. Selv­om du tæn­ker, at mob­ning ik­ke kan ske for dig, er der fak­tisk in­gen klar pro­fil på én, der mob­ber. Al­le ty­per kan i prin­cip­pet en­de som en mob­ber el­ler me­dansvar­lig til mob­ning – nog­le gan­ge uden at vi­de det, « si­ger hun.

Her går græn­sen

Græn­sen mel­lem mob­ning og dril­le­ri­er over­skri­des, når en per­son re­gel­mæs­sigt og over læn­ge­re tid bli­ver kræn­ket uden at væ­re i stand for­sva­re sig. Det kan væ­re små­ting – som ik­ke at bli­ve in­vi­te­ret med til frokost med kol­le­ga­er­ne, el­ler helt at bli­ve

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.