A

BT - - TEMA - Mil­le Sjø­gren

btwe­e­kend@ bt. dk Foto Nils Meilvang lle­re­de før­ste dag, Sus­an­ne Heg­ner Ortvald mød­te på ar­bej­de i sin nye af­de­ling, vid­ste hun, at no­get var galt.

Hun hav­de væ­ret i sam­me fi rma i to år og hav­de styr på ar­bejds­pro­ces­ser­ne. Al­li­ge­vel sat­te hen­des nye team­le­der hende til at læ­se en lang ma­nu­al igen­nem, og send­te hende eft er­føl­gen­de på et in­tro­duk­tions­kur­sus, som hun al­le­re­de hav­de del­ta­get i én gang før.

Sus­an­ne Heg­ner Ortvald syn­tes, det vir­ke­de gro­tesk, at hun skul­le gen­nem­gå in­tro­duk­tions­kur­set én gang til. Le­de­rens ar­gu­ment var, at hun ik­ke vil­le gø­re for­skel på Sus­an­ne Heg­ner Ortvald og an­dre nye me­d­ar­bej­de­re.

» Jeg føl­te, at min le­der hav­de brug for at sæt­te mig på plads. Hun vil­le vi­se mig, at jeg ik­ke skul­le kom­me fra ho­ved­af­de­lin­gen og tro, at jeg var no­get. «

Team­le­de­ren var dog ik­ke den ene­ste, der gjorde det nye ar­bejds­liv svært. Af de syv an­sat­te i af­de­lin­gen var fi re pri­mus mo­to­rer på mob­nin­gen. Re­sten fulg­te med. In­gen af dem an­der­kend­te Sus­an­ne Heg­ner Ortvalds til­ste­de­væ­rel­se.

» Fra før­ste dag var der in­gen, der tal­te til mig. In­gen in­vi­te­re­de mig med til frokost. Al­le an­dre blev spurgt, om

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.