Sju­sker du med

Man­ge fryg­ter for sik­ker­he­den på net­tet. Men den stør­ste sik­ker­heds­ri­si­ko lig­ger oft e hos os selv, vi­ser ny un­der­sø­gel­se

BT - - PAS PÅ DINE PENGE -

We­e­kend - 02.04.2016

Hver tred­je dan­sker le­ver li­vet far­ligt, når de fær­des på net­tet. En ny må­ling vi­ser nem­lig, at langt over en mio. voks­ne in­drøm­mer al­vor­lig sjusk med de­res password. Der­med er de ek­stra ud­sat­te for svin­del og da­ta­ty­ve­ri.

Det er klogt, at væ­re op­mærk­som på fup og fi du­ser, når man fær­des på net­tet. Men først og frem­mest skal vi læ­re at pas­se bed­re på os selv, for det er vi alt for dår­li­ge til.

1,2 mio. voks­ne dan­ske­re skift er al­drig el­ler yderst sjæl­dent de ko­de­ord, el­ler pass- word, som de bru­ger på net­tet. Det frem­går af en ny må­ling, som TNS Gal­lup har gen­nem­ført for Nor­dea. Li­ge så man­ge går ind for gen­brug, og bru­ger de sam­me fa­ste ad­gangs­ko­der til bå­de net­ban­ken, de so­ci­a­le me­di­er, mail og på de si­der, hvor de oft e e- hand­ler.

In­gen af os har et kø­re­kort til in­ter­net­tet. Der­for sid­der færds­els­reg­ler­ne i cy­ber­s­pa­ce ik­ke på ry­gra­den. Men der er in­gen tvivl om at gen­brug af ko­de­ord på net­tet til fl ere for­skel­li­ge for­mål, ko­de­ord, der al­drig skift es og foto af NemId- kor­tet på mo­bi­len, sva­rer til at kø­re over

for rødt lys i tra­fi kken.

Vi sju­sker ik­ke for sjov

Und­skyld­ni­gen for, at vi for sjæl­dent skift er ko­de­ord, er, at det er svært at hu­ske nye. Det er rig­tigt, men der er desvær­re in­gen vej udenom. Og det er ik­ke nok at hu­ske ét ko­de­ord, du skal hu­ske fl ere for­skel­li­ge.

De hjem­me­strik­ke­de ’ smar­te’ løs­nin­ger, som vi bru­ger ’ for en sik­ker­heds skyld’, så som at gem­me et foto af NemId- ko­der­ne på mo­bi­len el­ler at ha­ve pin­ko­den til dan­kor­tet no­te­ret på en lap pa­pir i ta­sken el­ler pun­gen bru­ges af alt for man­ge. Men det er en ’ om­mer’. Det må man ba­re ik­ke. Og har man kun én ko­de til det he­le ens di­gi­ta­le liv, som man oven i kø­bet sjæl­dent skift er ud, så le­ver man li­vet far­ligt på net­tet, og gør det alt for nemt for de it­kri­mi­nel­le.

Usik­ker ad­færd på net­tet øger ri­si­ko­en for, at du bli­ver ’ kørt over’ af it- kri­mi­nel­le, der kan ha­cke el­ler på an­den må­de skaff e sig ad­gang til di­ne per­son­li­ge op­lys­nin­ger for at mis­bru­ge dem. Der­u­d­over ud­sæt­ter usik­ker net­ad­færd dit di­gi­ta­le grej for vira. Så pas på dig selv med sik­re ko­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.