Fortræng­te drøm­me

Ty­ske Ju­dith Her­mann skri­ver skræm­men­de og su­verænt om uhyg­ge midt i hver­da­gen

BT - - BOG- FIX - Jør­gen Johansen

æl­dre og sy­ge men­ne­sker, hun som hjem­me­sy­geple­jer­ske ta­ger sig af. ( Ale­ne Ju­dith Her­manns po­rtræt­ter af dis­se men­ne­sker er lit­te­ra­tur i særklas­se.) Om eft er­mid­da­gen er Stel­la som re­gel ale­ne i hu­set, hvor hun va­sker op, læg­ger tøj sam­men, læ­ser og van­der pot­te­plan­ter. En dag rin­ger det på dø­ren. Det er en ung mand, hun ik­ke har set før.

Så­dan be­gyn­der hi­sto­ri­en om re­la­tio­nen mel­lem kvin­den Stel­la og stal­ke­ren Mi­ster Phi­ster.

På et tids­punkt goog­ler Stel­la fæ­no­me­net stal­king og slår ned på de­fi ni­tio­nen ’ ad­færd, hvor en per­son gen­tag­ne gan­ge gør til­nær­mel­ser til en an­den per­son og på­tvin­ger den­ne uøn­sket kom­mu­ni­ka­tion ...’

Me­re præ­cist kan Mi­ster Phi­sters op­træ­den ik­ke be­skri­ves. Dag­ligt rin­ger han på og læg­ger små be­ske­der i hu­sets po­st­kas­se. Lang­somt ryk­ker han læn­ge­re og læn­ge­re ind i Stel­las liv .

At­mos­fæ­ren i den lil­le ro­man er in­tenst for­tæt­tet, hvert ene­ste af­snit er la­det med fortræng­te drøm­me og uro­dir­ren­de ven­te­tid.

Med su­veræn sprog­lig sik­ker­hed ba­lan­ce­rer Ju­dith Her­mann mel­lem stil­le­ben ma­le­ri­ets stiv­ne­de ro og jord­s­kæl­vets vold­som­me rystel­ser. I spæn­din­gen mel­lem ro­en i de nær­mest over­re­a­li­stisk skar­pe rids af den om­gi­ven­de hver­dags­ver­den og uro­en, der si­trer un­der over­fl aden , lig­ger et væl­digt drama fyldt med tolk­nings­mu­lig­he­der. Ju­dith Her­mann er uden dis­kus­sion en af ti­dens stør­ste ty­ske prosai­s­ter. Ti­tel: Al kær­lig­heds be­gyn­del­se. For­fat­ter: Ju­dith Her­mann. . Si­der: 212. Pris: 248 kr. For­lag: Batzer & Co.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.