F

BT - - BOG- FIX -

æno­me­net stal­king bre­der sig og kræ­ver sti­gen­de op­mærk­som­hed. Men hvad vil det egent­lig si­ge at bli­ve stal­ket? Lit­te­ra­tu­ren mel­der ind med uhyg­ge­si­tren­de svar i f. eks. ty­ske Ju­dith Her­manns ro­man ’ Al kær­lig­heds be­gyn­del­se’. Li­ge­som fransk­man­den Pi­er­re Le­maitres angst­pro­vo­ke­ren­de ’ Br­u­dekjo­len’, der og­så li­ge er kom­met på dansk, la­der et skræm­men­de fæ­no­men ryk­ke foru­ro­li­gen­de tæt på.

Eft er tre frem­ra­gen­de novel­le­sam­lin­ger sprang Ju­dith Her­mann for et par år si­den ud som ro­man­for­fat­ter. ’ Al kær­lig­heds be­gyn­del­se’, som hen­des før­ste ro­man hed­der på dansk, er et lil­le, for­tæt­tet mester­værk . På ud­søgt raf­fi ne­ret vis for­e­ner for­fat­te­ren den po­e­tisk­præ­ci­se hver­dags­re­a­lis­me med gy­se­rens sni­gen­de un­der­mi­ne­ring af tryg­he­den.

Ro­ma­nens ho­ved­per­son, Stel­la, er sel­ve ind­be­gre­bet af det ’ stil­le liv’. Sam­men med sin mand Ja­son, der er bort­rejst en stor del af ti­den, er hun fl yt­tet ind i et fre­de­ligt vil­lakvar­ter.

Om mor­ge­nen føl­ger hun sin dat­ter Ava i bør­ne­ha­ve, før hun ind­le­der sin rund­t­ur til den grup­pe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.