’ Jeg er en rig­tig film- tu­der’

Vi­cki Ber­lin, der net­op nu læg­ger stem­me til fil­men ’ Kung Fu Pan­da 3’, vil helst se film der­hjem­me, hvor hun kan græ­de i fred

BT - - BOG- FIX - Gift med: Bor i: Kendt fra: Ak­tu­el: Snart: Hen­ning Hø­eg Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du senest set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du senest væ­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid i tv? Hvad ser

Læg­ger stem­me til Mei Mei i teg­ne­fil­men ’ Kung Fu Pan­da 3’. • Rol­le i Oden­se Som­mer­revy, der har pre­mi­e­re den 4. maj. lyt­ter jeg til san­ge fra Ade­le, Bru­no Mars og Sam Smith. « » Jeg er ret glad for den nor­ske grup­pe A- ha. Sam­men med min sø­ster har jeg fulgt dem, si­den jeg var ung. Man­ge ken­der kun ’ Ta­ke on Me’, men de har la­vet så man­ge go­de al­bum og san­ge. « » Jeg ser ge­val­digt man­ge film, for jeg er gift med en fil­min­struk­tør. Senest har vi set de Oscar- no­mi­ne­re­de ’ Room’ og ’ Ca­rol’ – beg­ge helt fan­ta­sti­ske. Jeg er en rig­tig tu­der, der­for fo­re­træk­ker jeg of­te at se fil­me­ne der­hjem­me, så jeg kan tu­de i fred. « » Jeg kan al­tid se ’ In­di­a­na Jo­nes 3’, hvor Se­an Con­ne­ry er Har­ri­son Fords far. De to er fan­ta­sti­ske sam­men. Det er ær­ger­ligt, at Se­an Con­ne­ry ik­ke har ta­get fle­re ko­mi­ske rol­ler. Han har per­fekt ko­misk ti­m­ing. Jeg kan og­så al­tid se ’ Til­ba­ge til frem­ti­den’ – fed film. « » Jeg går desvær­re alt for sjæl­dent til kon­cert. Den se­ne­ste var en støt­te­kon­cert for Un­der­hold­nings- or­ke­stret i Ve­ga. De hav­de man­ge kend­te gæ­ste­so­li­ster. Det var rig­tig godt. « » A- ha’s af­skeds­kon­cert i Paris var fan­ta­stisk. Og­så selv­om det ik­ke rig­tigt var en af­skeds­kon­cert. For nu tur­ne­rer de hel­dig­vis igen. Den al­ler­bed­ste Aha- kon­cert var i Ve­ga for læn­ge si­den. Jeg ser al­tid A- ha med min sø­ster og vi er vil­de med for­san­ge­ren Morten Har­ket – han er så pæn. « » Jeg ser af­sin­digt me­get tv. Det læg­ger jeg ik­ke skjul på. Én af mi­ne fa­vo­rit­ter er ’ Ma­ster­chef’ i den au­stral­ske ver­sion. Den dan­ske og ame­ri­kan­ske ver­sion er alt for ne­ga­ti­ve, men den au­stral­ske har en po­si­tiv var­me. « » Sport. Selv­føl­ge­lig ser jeg med glæ­de en hånd­bold- land­skamp. Men al­drig ba­re en til­fæl­dig NFL- kamp – jeg vil hel­le­re tyg­ge min høj­re arm af. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.