Ple­je­far ryk­ker ind til eft er­ladt ba­by

BT - - NYHEDER -

HITTEBARN på Rigs­ho­spi­ta­let, men hel­dig­vis er sund og rask og eft er om­stæn­dig­he­der­ne har det godt. Hun har ik­ke få­et no­gen al­vor­li­ge føl­ger af hæn­del­sen. 25 fa­mi­li­er meld­te sig Fa­mi­lie- og rå­d­giv­nings­chef i Gladsaxe Kom­mu­ne Ti­ne Vester­by Sø­ren­sen for­tæl­ler til BT, at 25 fa­mi­li­er i lø­bet af fre­dag for­mid­dag og eft er­mid­dag kon­tak­te­de kom­mu­nen for at til­by­de de­res hjælp og ta­ge sig af den fund­ne pige. Og selv­om kom­mu­nen egent­lig hav­de fa­mi­li­er at ty til, var sær­ligt én hen­ven­del­se så in­ter­es­sant, at den var svær at for­bi­gå.

» Det fan­ta­sti­ske er, at den her fa­mi­lie hen­vend­te sig selv. Vi fi k vir­ke­lig man­ge hen­ven­del­ser, og vi var al­le­re­de i gang med at kig­ge på dem, vi hav­de i fore­vej­en, men den her fa­mi­lie så så in­ter­es­sant ud, at vi be­slut­te­de at be­sø­ge dem, « si­ger Ti­ne Vester­by Sø­ren­sen.

Hun send­te en af si­ne mest gar- ve­de fa­mi­lieple­je­kon­su­len­ter på be­søg hos fa­mi­li­en, og det blev hur­tigt kon­sta­te­ret, at der var ta­le om en fa­mi­lie af helt sær­lig ka­li­ber.

» Vi kend­te dem ik­ke i for­vej­en, men So­ci­al­til­sy­net kun­ne for­tæl­le os, at de var rig­tig go­de, og en af vo- res mest gar­ve­de fa­mi­lieple­je­kon­su­len­ter var sam­ti­dig me­get be­gej­stret eft er sit be­søg. Vi kun­ne hur­tigt kon­sta­te­re, at det var en så god fa­mi­lie, at det skul­le væ­re dem, « for­tæl­ler Ti­ne Vester­by Sø­ren­sen. Pro­fes­sio­nel fa­mi­lie Der er ta­le om en fa­mi­lie, som har stor er­fa­ring, og som og­så i øje­blik­ket har et æl­dre ple­je­barn, li­ge­som fa­mi­li­en for ny­lig har haft en op­ga­ve med et spæd­barn.

» Det er en fa­mi­lie fra ho­ved­stads­om­rå­det, som er vant til at ha­ve ple­jebørn. De er su­per­pro­fes­sio­nel­le og god­kendt af So­ci­al­til­sy­net. De har beg­ge pæ­da­go­gi­ske ud­dan­nel­ser og er vant til at ar­bej­de med børn, « for­tæl­ler Ti­ne Vester­by Sø­ren­sen

Hun for­tæl­ler, at fa­de­ren lør­dag for­mid­dag vil bli­ve ind­lagt på Rigs­ho­spi­ta­let for at væ­re sam­men med den lil­le pige.

» De be­søg­te hende al­le­re­de i går aft es og var in­de at se til hende, og i lø­bet af for­mid­da­gen bli­ver ple­je­fa­de­ren ind­lagt med pi­gen, så man al­le­re­de kan få knyt­tet kon­takt. Han bli­ver hen­des pri­mæ­re om­sorgs­per­son og kom­mer til at gi­ve mad og skift e, « si­ger Ti­ne Vester­by Sø­ren­sen og til­fø­jer, at fa­de­ren er hjem­me­gå­en­de ple­je­far, mens ple­je­mo­de­ren går på ar­bej­de. Det er og­så der­for, at det er ham og ik­ke mo­de­ren, der bli­ver ind­lagt med pi­gen. Le­der eft er bi­o­lo­gisk mor Det for­ven­tes, at den lil­le pige og ple­je­fa­de­ren ud­skri­ves sam­men i lø­bet af tirs­da­gen el­ler ons­da­gen, op­ly­ser Ti­ne Vester­by Sø­ren­sen.

Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti ef­ter­for­sker sa­gen og for­sø­ger at fi nde frem til pi­gens bi­o­lo­gi­ske mor. Ef­ter­forsk­nings­le­der Car­sten Jansson for­kla­rer til BT, at der har væ­ret fl ere hen­ven­del­ser, men at in­gen ind­til vi­de­re har gi­vet po­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.