Gravøl i An­kers

BT - - NYHEDER -

MIN­DE­HØJ­TI­DE­LIG­HED og pift fra gæ­ster­ne.

Fra talerstolen op­for­dre­de for­man­den for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne Met­te Fre­de­rik­sen til at ‘ smi­le og ran­ke ryg­gen, når vi tæn­ker på An­ker.’ Og det så ud til, at de frem­mød­te al­le­re­de hav­de ta­get den hold­ning til sig, for bå­de un­der ta­ler og mu­si­ske indslag blev der klap­pet, gri­net og pif­tet.

Fle­re fandt de­res mo­bil­te­le­fo­ner frem og be­gynd­te at fil­me, da Ben­ny An­der­sen og Povl Dis­sing trå­d­te op på sce­nen for at syn­ge, spil­le og læ­se dig­te op. ‘ Co­me on, Ben­ny’ råb­te en af til­hø­rer­ne, og de fle­ste sang med på om­kvæ­de­ne.

An­ker Jør­gen­sens yng­ste søn Lars Kvist Jør­gen­sen var glad for den op­løf­te­de stem­ning til min­dear­ran­ge­men­tet: De gam­le rød­der spil­le­de » Det har væ­ret et fan­ta­stisk ar­ran­ge­ment her i Ve­ga. Det var skægt, at de gam­le rød­der kom og spil­le­de, og jeg er rig­tig glad for, at Car­sten Bo kom, « si­ger han

Car­sten Bo og band skul­le og­så op­træ­de og hav­de i da­gens an­led­ning skre­vet en sang om An­ker Jør­gen­sen. Den måt­te dog ik­ke in­de­hol­de or­det ‘ An­ker’, hav­de An­ker Jør­gen­sen fra­bedt sig, så den kom i ste­det til at hed­de ‘ Tak til­lids­mand’, og blev de­di­ke­ret til al­le til­lids­mænd. Ban­det spil­le­de der­u­d­over san­gen ‘ Shan­gri La’. En sang, som og­så blev spil­let da An­ker Jør­gen­sens ko­ne In­grid Kvist Jør­gen­sen blev bi­sat i 1997, hvor­ef­ter An­ker Jør­gen­sen ud­tryk­ke­ligt bad om, at den sam­me sang skul­le spil­les til hans. Og det blev den.

Som et punk­tum for da­gen, hvor dan­sker­ne tog af­sked med tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster An­ker Jør­gen­sen, var der min­de­ce­re­mo­ni på Chri­sti­ans­borg Slots­plads, hvor der blev tændt fak­ler, S- for­mand Met­te Fre­de­rik­sen tal­te og bl. a. Gnags spil­le­de.

SØN­DAG 3. APRIL 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.