LA: Fler­tals­re­ge­ring er en mu­lig­hed

BT - - NYHEDER -

mu­el­sen som den ene­ste par­ti­le­der dron­ning Mar­gret­he at over­la­de det til Lars Løk­ke Rasmussen ( V) at un­der­sø­ge, om der var grund­lag for en bor­ger­lig fler­tals­re­ge­ring.

Fle­re iagt­ta­ge­re vur­de­re­de al­le­re­de den­gang, at det nær­mest var en umu­lig­hed. Det stør­ste par­ti i blå blok, Dansk Fol­ke­par­ti, øn­sker en vækst i det of­fent­li­ge for­brug på 0,8 pro­cent år­ligt, mens Li­be­ral Al­li­an­ce øn­sker sto­re skat­te­let­tel­ser og mi­nus­vækst.

Ef­ter sam­ta­ler med al­le de blå par­ti­ers le­de­re op­gav Løk­ke hur­tigt tan- ken. An­ders Samu­el­sen me­ner dog fort­sat, at der er mu­lig­he­der for at få en­der­ne til at mø­des. Klar til kom­pro­mis » Vi kan la­ve en vækst­plan med la­ve­re skat, men og­så ska­be me­re be­gej­string i den of­fent­li­ge sek­tor gen­nem fær­re reg­ler og min­dre bu­reau­kra­ti. Vi kan ska­be et stær­ke­re sund­heds­sy­stem. Tænk, hvis vi kun­ne stå sam­men og få det ved­ta­get, så vil vi få tord­nen­de frem­gang til al­le par­ti­er i blå blok - ik­ke kun Li­be­ral Al­li­an­ce, « si­ger An­ders Samu­el­sen. Vi kun­ne ta­ge på ku­rop­hold, læg­ge de fi­re par­ti­pro­gram­mer på bor­det og se, hvor vi kan få en­der­ne til at mø­des

Selv om An­ders Samu­el­sen især har vakt op­sigt med tre trus­ler med­re­ge­rin­gens liv på blot ni må­ne­der, un­der­stre­ger han, at Li­be­ral Al­li­an­ce er klar til at gå på kom­pro­mis.

» Vi har vist, at vi er klar over, at man skal gå på kom­pro­mis. Vi ved, at vi skal be­ta­le for det, og vi er ik­ke i krig mod de an­dre. Vi øn­sker et for­doms­frit sam­ar­bej­de. Uden det en­der vi i stil­stand. Vi er ble­vet to til tre pro­cent fat­ti­ge­re må­lt på brut­to­na­tio­nal­pro­duk­tet, mens Sve­ri­ge er ble­vet 10- 14 pro­cent ri­ge­re, « si­ger An­ders Samu­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.