End­nu en bel­gi­er sig­tet for ter­r­or­plan­læg­ning

BT - - NYHEDER -

En tred­je mand er sig­tet af de bel­gi­ske an­kla­ge­myn­dig­he­der for at plan­læg­ge et an­greb i Frank­rig. Det skri­ver nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Der er ta­le om en 33- årig mand med ini­ti­a­ler­ne Y. A., der blev an­holdt i tors­dags.

» Han er ble­vet sig­tet for at ha­ve del­ta­get i en ter­r­or­grup­pes ak­ti­vi­te­ter, « skri­ver de bel­gi­ske myn­dig­he­der i en med­del­el­se iføl­ge AFP.

To an­dre er tid­li­ge­re ble­vet an­holdt for at plan­læg­ge ter­ror og er i de bel­gi­ske myn­dig­he­ders va­re­tægt.

Sa­gen ud­sprin­ger fra an­hol­del­sen af Re­da Kri­ket, der blev an­holdt i Paris i sid­ste uge ef­ter fund af spræng­stof og vå­ben i hans hjem.

Fran­ske myn­dig­he­der har for­talt, at de ik­ke ved præ­cis, hvad må­let for det plan­lag­te ter­r­or­an­greb var. Men fransk­mæn­de­ne me­ner, at der har væ­ret ta­le om en » umid­del­bart fo­re­stå­en­de « og » ek­stremt vold­som « hand­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.