USA og Ki­na på kol­li­sions­kurs

BT - - NYHEDER -

LAOS

THAILAND

CAM­BO­DIA

SY­DØST­A­SI­EN

KI­NA

VIET­NAM Et lil­le, tid­li­ge­re ube­ty de­ligt rev 250 ki­lo­me­ter vest for den fi lip­pin­ske kyst er ble­vet det se­ne­ste strids­punkt i USA’s og Ki­nas kamp om, hvem der er den do­mi­ne­ren­de magt i Asi­en.

FI­LIP­PI­NER­NE Ki­na, der me­ner at eje Mi­s­chief Re­ef, som knop­pen i ha­vet hed­der, har om­dan­net re­vet til en ø og op­ført en luft havn på den. Ri­get i mid­ten hæv­der, at øen og det om­gi­ven­de far­vand er dets ter­ri­to­ri­um.

Det er ik­ke det ene­ste sted i Det Syd­ki­ne­si­ske Hav, hvor Ki­na har ind­dra­get øer. USA an­er­ken­der ik­ke øer­ne og er der­for to gan­ge før sej­let for­bi uden af be­de om lov for at vi­se, at man an­ser ha­vet dér som in­ter­na­tio­nalt far­vand.

Ved top­mø­det i Was­hin­g­ton fre­dag ad­va­re­de Ki­nas præ­si­dent Xi Jin­ping USAs præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma om, at Ki­na » ik­ke vil ac­cep­te­re « den slags øvel­ser.

Lør­dag er­fa­rer nyheds­bu­reau­et Reu­ters, at en ny øvel­se er plan­lagt til april om­kring Mi­s­chief Re­ef.

» Ki­na respek­te­rer og støt­ter fri- he­den til at navi­ge­re, som al­le lan­de har ret til iføl­ge fol­ke­ret­ten, i Det Syd­ki­ne­si­ske Hav. Men vi er kraf­tigt imod et­hvert land, der be­nyt­ter så­kald­te ’ øvel­ser’ som en und­skyld­ning for at ska­de Ki­nas su­veræ­ni­tet, sik­ker­hed og ma­ri­ti­me ret­tig­he­der, « sag­de tals­mand for det ki­ne­si­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um Hong Lei iføl­ge Reu­ters lør­dag.

Der­med er der lagt i stø­be­ske­en til end­nu en arm­læg­ning mel­lem de to na­tio­ner om, hvem der be­stem­mer i Det Syd­ki­ne­si­ske Hav, og som Ki­na me­ner at ha­ve ret­ten til langt stør­ste­par­ten af. Kon­fl ikt om kon­trol I et stør­re per­spek­tiv hand­ler kon­fl ik­ten om kon­trol­len i he­le Sy­døst­a­si­en.

» USA har haft den do­mi­ne­ren­de rol­le i Sy­døst­a­si­en si­den An­den Ver­denskrig, og det har Ki­na aff un­det sig med, for­di de har haft man­ge an­dre ting at slås med. Men nu er Ki­na ved at ha­ve nå­et et punkt, hvor de ik­ke læn­ge­re fi nder sig i, at USA sty­rer i de­res nær­om­rå­de. Så Ki­na be­gyn­der at ud­for­dre USA, og det er den be­gyn­den­de magt­kamp, vi ser, « si­ger ad­junkt ved In­sti­tut for Statskund­skab ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Ca­mil­la T. N. Sø­ren­sen

In­gen af de to lan­de kan træk­ke sig til­ba­ge, vur­de­rer ad­junk­ten.

Hvis USA vi­ser svag­hed, kan det få dets al­li­e­re­de i Sy­døst­a­si­en til at tviv­le på, om USA er pa­rat til at be­skyt­te dem.

For den ki­ne­si­ske le­del­se er tro­vær­dig­he­den på spil. Løft et til be- Af in­den­rigs­po­li­ti­ske år­sa­ger har Ki­na svært ved at bø­je sig. Beg­ge lan­de har ma­let sig op i et hjør­ne, hvor de er tvun­get til at re­a­ge­re på hin­an­dens hand­lin­ger he­le ti­den folk­nin­gen er, at man vil gen­rej­se Ki­na som stormagt. Det be­ty­der, at Ki­na skal ha­ve de om­rå­der til­ba­ge, som man me­ner ret­mæs­sigt til­hø­rer lan­det. Svært ved at kom­mu­ni­ke­re » Så af in­den­rigs­po­li­ti­ske år­sa­ger har Ki­na svært ved at bø­je sig. Beg­ge lan­de har ma­let sig op i et hjør­ne, hvor de er tvun­get til at re­a­ge­re på hin­an­dens hand­lin­ger he­le ti­den, « si­ger Ca­mil­la Sø­ren­sen.

Sam­ti­dig kan de to lan­de ha­ve svært ved at kom­mu­ni­ke­re. Det øger ri­si­ko­en for, at kon­fl ik­ten kan kø­re af spo­ret.

» Ki­na er me­get fo­ku­se­ret på tillid, at man respek­te­rer hin­an­dens ker­ne­in­ter­es­ser og bli­ver op­fat­tet som li­ge­vær­di­ge. Det er ame­ri­ka­ner­ne li­geg­la­de med, de kig­ger kun på resultater. Så det er to kul­tu­rer, der stø­der sam­men. Det ska­ber en ri­si­ko for, at man går fejl af hin­an­den, « si­ger Ca­mil­la Sø­ren­sen.

Ad­junk­ten un­der­stre­ger dog, at in­gen af de to lan­de har en in­ter­es­se i væb­net kon­fl ikt, men at der er di­a­log mel­lem dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.