Bar­ne­brud mands­op­dæk­kes af pæ­da

BT - - NYHEDER -

Der­for bor hun på et op­holds­sted med be­man­ding af pæ­da­go­ger døg­net rundt, syv da­ge om ugen. Løs­ning væk­ker kri­tik Og den dy­re løs­ning væk­ker kri­tik.

» Man er selv­føl­ge­lig nødt til at lø­se den her op­ga­ve, men set ude­fra kan man jo spør­ge sig selv, om ik­ke der kun­ne fin­des en me­re hen­sigts­mæs­sig og bil­li­ge­re løs­ning. Det kun­ne væ­re en an­den pla­ce­ring sam­men med an­dre uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn, som og­så vil­le væ­re bil­li­ge­re. Man bli­ver selv­føl­ge­lig og­så nødt til at for­hol­de sig til øko­no­mi­en i det, « si­ger Ro­ger Buch, der er af­de­lings­for­stan­der på Dan­marks Me­die- og Jour­na­list­højsko­le.

Den uledsa­ge­de, gravi­de bar­ne­brud er en del af en sta­ti­stik, som ud­gør en sti­gen­de ud­for­dring for det dan­ske asyl­sy­stem.

Som BT be­skrev i på­sken, så ud­gør de uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn en sta­dig sti­gen­de an­del af den sam­le­de flygt­nin­ge­strøm. Næ­sten hver fem­te flygt­ning var i ja­nu­ar må­ned et uledsa­get flygt­ning­barn. Og det er dyrt. Det er ek­sem­pel­vis ik­ke unor­malt, at de in­sti­tu­tions­plad­ser, som de uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn får til­budt i kom­mu­ner­ne, ko­ster en mil­li­on kro­ner om året.

BT har i lø­bet af de se­ne­ste uger – blandt an­det ved hjælp af en ak­tind­sigt i Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen – for­søgt at fin­de ud af, hvor­for det er nød­ven­digt med så mas­sivt et til­tag, og hvad pri­sen er. Men uden at få svar.

Dit­te Kru­se Dan­kert skri­ver i en mail til BT:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.