’ X Fa­ctor’- Re­em har al­le­re­de få­et til­budt pla­de­kon­trakt

BT - - NYHEDER -

PLA­DE­KON­TRAKT

» Jeg vil rig­tig ger­ne bli­ve fær­dig med min gym­na­si­a­le ud­dan­nel­se, og in­gen har sagt, at man ik­ke kan gø­re beg­ge ting på sam­me tid, « si­ger Re­em.

Hun reg­ner med, at hen­des kom­men­de mu­sik bli­ver en blan­ding af man­ge gen­rer.

» Jeg er en ty­pe pige, som el­sker alt mu­ligt mu­sik, så jeg vil ik­ke ba­re la­ve én gen­re. Jeg vil gø­re det så godt, jeg kan og la­de mig in­spi­re­re af de gen­rer, jeg selv er vok­set op med, « si­ger hun.

Fa­mi­li­en har støt­tet Re­em gen­nem he­le ’ X Fa­ctor’- for­lø­bet, og de var mindst li­ge så gla­de for nyhe­den som Re­em selv, for­tæl­ler hun.

» De blev rig­tig gla­de, og de ved, hvor me­get det be­ty­der for mig, « si­ger Re­em.

I den kom­men­de tid skal Re­em rundt i lan­det og op­træ­de sam­men med fle­re af de an­dre ’ X Fa­ctor’- del­ta­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.