Slut med snyd og

BT - - NYHEDER -

GYM­NA­SI­ERE­FORM 2.000 gym­na­sie­e­le­ver i 2015 vi­ser, at kun 31 pct. af ele­ver­ne skri­ver op­ga­ven selv. Vur­de­rin­gen er, at 15 pct. af ele­ver­ne har købt sig til hjælp for mel­lem 1.500 kr. og helt op til 30.000 kr., når det gæl­der en stor stu­di­e­op­ga­ve. En gym­na­si­e­læ­rer fra Her­lev har do­ku­men­te­ret, at det fo­re­går i luk­ke­de Fa­ce­book­grup­per, på stu­di­e­net. dk el­ler via an­non­cer i Den Blå Avis, hvor bå­de uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de og så­gar gym­na­si­e­læ­re­re tje­ner en ek­stra skil­ling på at hjæl­pe med vej­led­ning. Men nu skal det væ­re slut, si­ger mi­ni­ste­ren. Sny­de­tam­pe skal klæ­des af » En ka­rak­ter skal ik­ke stå ale­ne. I det kom­men­de gym­na­sieud­spil vil vi ha­ve me­re kva­li­ta­tiv fe­ed­ba­ck, eva­lu­e­ring og spar­ring mel­lem læ­re­re og ele­ver. Bå­de i ele­ver­nes af­le­ve­rin­ger og i det sto­re stu­di­e­ret­nings­pro­jekt, de skal la­ve. Det er vig­tigt, at de unge for­står, at læ­ring ik­ke ba­re er at fin­de fa­cit, men at de fin­der ud af, hvil­ke red­ska­ber de har brug for, så de kan lø­se op­ga­ven. «

» Ja, men i dag er det jo og­så om­kost­nings­frit at sny­de. Hvis man bli­ver ta­get i det, så kan man få lov at gå op og ta­ge prø­ven igen. Vi vil ha­ve, at hvis man sny­der, så skal man ha­ve ska­la­ens la­ve­ste ka­rak­ter. For hvis det er ka­rak­ter­ræ­set, der får dem til at kø­be en op­ga­ve ude i by­en, så vil fryg­ten for at få den la­ve­ste ka­rak­ter for­hå­bent­lig af­hol­de dem fra det. Det skal ik­ke væ­re så­dan, at de, der pra­ler med at ha­ve købt sig til en god ek­sa­men, ta­ger plad­sen på drøm­mestu­di­et fra dem, der selv har slidt for det. «

Net­tet er der og skal væ­re der

» Ja, vi skal fin­de nye tek­ni­ske løs­nin­ger på det. Men jeg tror og­så, at det vil be­ty­de no­get, at man får den la­ve­ste ka­rak­ter, hvis man bli­ver op­da­get. Det vil få en kon­se­kvens for det ka­rak­ter­gen­nem­snit, de går så me­get op i, selv­om jeg sy­nes, at de skul­le gå me­re op i, hvor­dan de fag­ligt og men­ne­ske­ligt får mest mu­lig ud af at gå i gym­na­si­et. « mil­jø, so­ci­a­li­se­ring og ik­ke kun om ka­rak­ter­ræs. Dan­nel­se og ud­dan­nel­se skal gå hånd i hånd. Og igen: De sny­der kun sig selv. «

» Nej, gym­na­si­et har ud­vik­let sig i takt med sam­fun­det. Men det fag­li­ge ni­veau er nog­le ste­der ble­vet for lavt, for­di al­le ele­ver ik­ke har den nød­ven­di­ge ba­sis. Hvor­for er man på gym­na­si­et, hvis man ik­ke sy­nes, det er det rig­ti­ge at le­ve i et pres­set stu­di­e­mil­jø med hø­je krav, stort ar­bejds­pres og man­ge af­le­ve­rin­ger? Er det for at væ­re sam­men med ven­ner­ne el­ler for­di for­æl­dre­ne sy­nes, det var en god idé? Kra­ve­ne til ele­ver­ne skal sæt­tes op, så de ved, at der for­ven­tes no­get af dem. « Al­le skal ik­ke i gym­na­si­et » Ja, og det er der­for, vi skal ha­ve et ad­gangs­krav på ka­rak­te­ren 4. Man skal ha­ve den fag­li­ge bal­last, der skal til for at gen­nem­fø­re en gym­na­sieud­dan­nel­se. 38 pct. af de ele­ver, der kom­mer i gym­na­si­et med en ka­rak­ter un­der 4, fal­der fra. Vi skal væk fra op­fat­tel­sen af, at al­le skal i gym­na­si­et. Det skal de ik­ke. Frem­ti­dens job lig­ger i li­ge så høj grad på er­hvervs­fag­li­ge ud­dan­nel­ser, og aka­de­mi­ske fag er ik­ke fi­ne­re end det at kun­ne et hånd­værk. «

SØN­DAG 3. APRIL 2016 Vi vil og­så ind­fø­re tek­ni­ske sy­ste­mer til at kun­ne tjek­ke for plagi­at ved bå­de sto­re op­ga­ver og ved ek­sa­men. Vi vil sen­de det kla­re sig­nal, at snyd ik­ke be­ta­ler sig, de sny­der kun sig selv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.