Trump vil helst und­gå jour­na­li­ster

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

MAN­GE HAR for­søgt, men Do­nald Trump er den før­ste præ­si­dent­kan­di­dat, der for al­vor sty­rer de so­ci­a­le me­di­er. Mens Ro­nald Re­a­gan var kon­gen af one- li­ners på tv, er Trump Twit­ter- kej­ser. Når den kon­tro­ver­si­el­le rig­mand sky­der et twe­et af sted, er der oft e ta­le om hår­de og be­skid­te an­greb på me­di­er og po­li­ti­ske mod­stan­de­re. 7,3 mio. føl­ge­re får den di­rek­te be­sked, og Trump op­når det, som man­ge an­dre politikere og me­nings­dan­ne­re drøm­mer om. Han ta­ler di­rek­te til fol­ket - uden om de jour­na­li­ster, der ba­re op­fat­tes som ir­ri­te­ren­de mel­lem­mænd. Oft e bli­ver det til­med en nyhed i de ’ gam­le’ me­di­er ( tv, ra­dio, web), og så ram­mer det end­nu fl ere væl­ge­re. Eff ek­tiv kom­mu­ni­ka­tion. FOR NY­LIG KUN­NE Twit­ter fejre ti års fød­sels­dag. Bå­de Twit­ter og so­ci­al­me­die- sto­re­søste­ren Fa­ce­book har væ­ret ud­vik­len­de for det, vi kan kal­de ’ den off ent­li­ge sam­ta­le’. De so­ci­a­le me­di­er gør det mu­ligt for folk at de­bat­te­re hvad som helst, og al­le kan nemt up­lo­a­de op­lys­nin­ger, tek­ster, bil­le­der og vi­deo­er. For­de­le­ne er åben­ba­re. Det ska­ber kon­takt mel­lem mil­li­o­ner af men­ne­sker, øger gen­nem­sig­tig­hed og op­lys­ning i ver­den og van­ske­lig­gør, at to­ta­li­tæ­re re­gi­mer kan op­ret­hol­de folk i en dik­ta­to­risk skru­estik. På po­si­tivsi­den tæl­ler og­så, at politikere og off ent­li­ge myn­dig­he­der kan kom­mu­ni­ke­re di­rek­te. Det gi­ver en ek­stra di­men­sion til for­hol­det mel­lem bor­ger og em­beds­mand, po­li­ti­ker og stat. Men hvis politikere, ce­le­bri­ties, sport­s­stjer­ner og an­dre off ent­li­ge per­so­ner ude­luk­ken­de får lov til at én­vejskom­mu­ni­ke­re på Twit­ter, kan det ud­vik­le sig til et de­mo­kra­tisk pro­blem. DET GJORDE DET i til­fæl­det Lan­ce Arm­strong. Den ame­ri­kan­ske cy­kel­ryt­ter og - den­gang - su­per­stjer­ne be­gynd­te al­le­re­de at bru­ge Twit­ter i 2008, to år eft er den so­ci­a­le tje­ne­ste blev op­ret­tet. På det tids­punkt var Arm­strong un­der heft ig be­skyd­ning for dét do­ping­mis­brug, der blev af­slø­ret en del år se­ne­re. Arm­strong var syv­dob­belt Tour de Fran­ce- vin­der og sty­re­de fel­tet med hård hånd. For at und­gå kri­ti­ske spørgs­mål be­gynd­te han at kom­mu­ni­ke­re di­rek­te til si­ne fl ere mil­li­o­ner Twit­ter- føl­ge­re. ’ I ste­det for at snak­ke med me­di­er­ne bru­ger jeg nu tid på at ta­le med folk di­rek­te. Det er ik­ke en boy­kot, men på den her må­de eli­mi­ne­rer du mel­lem­man­den’, for­tal­te Arm­strong i 2009. En be­fri­en­de ær­lig er­klæ­ring. DET SAM­ME GÆL­DER for Do­nald Trump, og man­ge har kri­ti­se­ret de ame­ri­kan­ske me­di­er for, at de re­elt har for­sømt at la­ve or­dent­lig kri­tisk jour­na­li­stik på den mand, der li­ge nu er fa­vo­rit til at bli­ve no­mi­ne­ret som re­pu­bli­ka­ner­nes præ­si­dent­kan­di­dat. En af dem er Hol­ger Stark, le­der af ma­ga­si­net Der Spie­gels re­dak­tion i Was­hin­g­ton. Han an­er­ken­der Trumps Twit­ter- po­pu­la­ri­tet, men sko­ser og­så me­di­er­ne for at la­de stå til. Iføl­ge Stark er der ble­vet gå­et langt hår­de­re til Hil­lary Cl­in­ton og hen­des for­tid, mens for få har in­ter­es­se­ret sig for Trumps ’ fi nan­si­el­le brø­le­re og kon­kur­ser’, hans ’ mu­li­ge for­bin­del­ser til ma­fi aen’ og hans selvan­gi­vel­ser, der ’ i mod­sæt­ning til an­dre kan­di­da­ters end­nu ik­ke har væ­ret off ent­lig­gjort’.

Hvis politikere ude­luk­ken­de får lov til at en­vejskom­mu­ni­ke­re på Twit­ter, kan det ud­vik­le sig til et de­mo­kra­tisk pro­blem

FLE­RE PRO­MI­NEN­TE JOUR­NA­LI­STER og vær­ter har for­gæ­ves for­søgt at kæm­pe sig igen­nem Trumps pa­ra­der, her­i­blandt Wa­ter­ga­te- jour­na­li­sten Bob Woodward. Han og an­dre blev mødt af en grov og ube­høv­let kan­di­dat, som gled af - el­ler gav igen - på de mest kon­kre­te spørgs­mål. Nog­le me­ner, at Trump over­spil­le­de si­ne kort, da han i et tv- in­ter­view i ugens løb sag­de, at han vil­le straff e kvin­der, der fi k abort. Det er mu­ligt. Men han har sta­dig en twit­ter­pro­fi l med 6,3 mio. føl­ge­re. Det sva­rer - som Trump sag­de for ny­lig - til at ’ eje New York Ti­mes’.

UGENS LE­DE­RE

28. marts

Lyt nu eft er, Tro­els Lund

23 kom­men­ta­rer

29. marts

Løk­ke ta­get på sen­gen

23 kom­men­ta­rer

30. marts

Vis for­mat, Pia K.

2 kom­men­ta­rer

31. marts

Kvin­de­sy­net bom­bes til­ba­ge

15 kom­men­ta­rer

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.