Ud­skif­te­ligt ob­jek­tiv

BT - - FORBRUG -

Der er man­ge for­de­le ved at ta­ge bil­le­der med mo­bil­te­le­fo­nen - bl. a. mu­lig­he­den for at læg­ge bil­le­der­ne di­rek­te på de so­ci­a­le me­di­er, straks når bil­le­det er ta­get, og så selv­føl­ge­lig for­di man slip­per for at ha­ve fle­re gad­gets med sig på far­ten.

Men som mo­bil­fo­to­graf le­ver man med en del mang­ler: bl. a. kom­pakt­ka­me­ra­ets op­ti­ske zoom og spejl­re­fleks­ka­me­ra­ets man­ge mu­lig­he­der med ud­skif­te­lig op­tik. Så­dan var det i hvert fald en gang - men ik­ke læn­ge­re.

Ol­lo­clips ob­jek­ti­ver skub­bes gan­ske en­kelt ind over mo­bi­lens op­tik og vup­ti: Nu er du klar til at sky­de fan­ta­sti­ske foto med ma­kro-, vid­vin­kel- el­ler fi­skeø­jeob­jek­tiv.

De fle­ste af pro­duk­ter­ne er ’ fle­re- i- én- ob­jek­ti­ver’, så du blot skal ven­de pro­duk­tet rundt for at skif­te imel­lem to el­ler fle­re ob­jek­ti­ver.

Ud­over sel­ve de ud­skif­te­li­ge ob­jek­ti­ver, pro­du­ce­rer Ol­lo­clip og­så en ræk­ke mo­bilcovers, der er spe­ci­elt de­sig­net til brug med ob­jek­ti­ver­ne, så de al­tid sid­der per­fekt over te­le­fo­nens op­tik.

Ol­lo­clip fås til iPho­ne- mo­del­ler fra iPho­ne 4 og til Sams­ung Ga­laxy S4 og S5. Pri­ser­ne va­ri­e­rer fra om­kring 375 til 750 kr., af­hæn­gig af pro­dukt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.