Æg­te zoom: Stør­rel­sen har be­tyd­ning

BT - - FORBRUG -

Cam­key har la­vet en ræk­ke zoo­mob­jek­ti­ver, der mon­te­res på mo­bil­te­le­fo­nen ved hjæl­pe af en hol­der, som er mon­te­ret på en tripod. Hol­de­ren er me­get flek­si­bel og kan der­for bru­ges med en lang ræk­ke for­skel­li­ge smartp­ho­nes. Det er en løs­ning, der bå­der fyl­der me­get og desvær­re sam­ti­dig er be­svær­lig at ha­ve med at gø­re. Der­for er det næp­pe en løs­ning, der kan in­ter­es­se­re man­ge. Men el­sker du at le­ge med mu­lig­he­der­ne, og har du tå­l­mo­dig­he­den til det, så kun­ne Cam­keys pro­duk­ter må­ske al­li­ge­vel væ­re in­ter­es­san­te.

Pri­ser­ne va­ri­e­rer mel­lem 40 og 100 dol­lar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.