D din smartp­ho­ne

11 blæn­den­de tips til bed­re mo­bil­fo­tos

BT - - FORBRUG -

Be­mærk sol­ly­set Mod­lys kan øde­læg­ge et­hvert bil­le­de, men kan og­så ha­ve en fan­ta­stisk ef­fekt, hvis man ved, hvad man gør. Hvis du ta­ger et bil­le­de af en per­son op mod solen, vil per­so­nen frem­stå som en mørk sil­hu­et. Her har du to mu­lig­he­der: en­ten skal du an­ven­de blitz, så per­so­nen i for­grun­den ik­ke ba­re bli­ver en sort skyg­ge, el­ler og­så skal du sør­ge for at pla­ce­re dig, så du selv har solen i ryg­gen og der­med ud­nyt­ter ly­set fra solen. Tænk al­tid over, hvor ly­set kom­mer fra, og vær op­mærk­som på sol­lys fra vin­du­er, når du sky­der in­den­dørs.

Brug blitz med om­tan­ke Brug af blitz er ind imel­lem nød­ven­digt, men of­te gi­ver blitzen slet ik­ke nær den mæng­de lys, man kun­ne øn­ske sig. Tit er mo­ti­vet så langt væk, at ly­set fra blitzen slet ik­ke ræk­ker med det re­sul­tat, at for­grun­den bli­ver lyst op, og sel­ve mo­ti­vet frem­står mørkt. Så husk al­tid at gå tæt på mo­ti­vet, når du bru­ger blitz, men und­gå sam­ti­dig slag­skyg­ger, når du f. eks. ta­ger et po­rtræt­fo­to op ad en væg. Husk i øv­rigt og­så at læg­ge mær­ke til, om der vil kom­me re­flek­sio­ner fra spej­le og vin­du­er, før du bru­ger blitz. Væk fra mid­ten Man­ge pla­ce­rer mo­ti­vet midt i bil­le­det - men i de fle­ste til­fæl­de bli­ver bil­le­det bed­re, hvis du ryk­ker mo­ti­vet lidt til si­den. Brug f. eks. ka­me­ra­ets ‘ git­ter­funk­tion’, som kan hjæl­pe dig til bed­re ba­lan­ce i bil­le­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.