Sal­mo­nel­la sendt til tæl­ling

BT - - NYHEDER -

Vask hæn­der, når du har rørt ved råt kød. Hold råt kød ad­skilt fra stegt kød, sa­lat og brød. Gen­nem­s­teg hak­ket kød og fj er­kræ. Skift el­ler vask skæ­re­bræt og kniv straks eft er, at det har væ­ret brugt til råt kød. Smid den brug­te em­bal­la­ge fra råt kød di­rek­te i skral­des­pan­den. Vær op­mærk­som ved gril­len og brug for­skel­li­ge fa­de og gril­ltæn­ger til stegt og råt kød.

( Kil­de: Fø­de­va­re­sty rel­sen)

SUND­HED stor­heds­tid i 90er­ne, hvor æg og kød var de pri­mæ­re smit­tekil­der. Den se­ne­ste epi­de­mi var i 2008, hvor bak­te­ri­er fra svi­ne­kød in­fi ce­re­de fl ere tu­sin­de. An­tal­let af smit­te­de blev på ba­re et år for­doblet fra 1.700 i 2007 til 3.700 i 2008, og 14 men­ne­sker dø­de af in­fek­tio­nen. Man­ge smit­tes i fe­ri­en Halv­de­len af de syg­domstil­fæl­de, der re­gi­stre­res i Dan­mark, skyl­des smit­te hen­tet på ud­lands­rej­ser. Hvor man­ge for­bru­ge­re, der re­elt bli­ver sy­ge af sal­mo­nel­la, er dog for­bun­det med en vis usik­ker­hed, da langt­fra al­le sø­ger læ­ge, hvis de bli­ver smit­tet med bak­te­ri­en.

Sal­mo­nel­la le­ver i tar­men og gi­ver symp­to­mer som di­ar­ré, fe­ber og opkast. Syg­dom­men kan va­re fra få da­ge til fl ere uger. I nog­le til­fæl­de spre­der sal­mo­nel­la sig uden for tar­men og kan gi­ve en livs­far­lig blod­for­gift ning.

Men­ne­sker bli­ver smit­tet via fø­de­va­rer, som er foru­re­net med bak­te­ri­en. Der kan for ek­sem­pel væ­re sal­mo­nel­la i fj er­kræ, svi­ne- og ok­se­kød .

Dår­lig hy­giej­ne kan væ­re med til at spre­de bak­te­ri­en, og ver­den over bli­ver cir­ka 94 mil­li­o­ner hvert år smit­tet med sal­mo­nel­la. Det gør sal­mo­nel­la til en af ver­dens far­lig­ste bak­te­ri­er med om­kring 350.000 år­li­ge døds­fald på samvit­tig­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.