ONDT I HO­VE­D­ET?

BT - - SUNDHED - ET VÆV BRUSKSKIVEN

ar­bej­de med fy­si­o­te­ra­pe­ut In­ger Wig­gers Kiær. De har net­op ind­gå­et et sam­ar­bej­de for at kun­ne ta­ge hånd om de pa­tien­ter, der kom­mer med nog­le kom­plek­se pro­blem­stil­lin­ger. Det kan væ­re pro­ble­mer med at ga­be op, el­ler at de ik­ke kan tyg­ge de­res mad or­dent­ligt.

» Og så er smer­ter i ho­ved, nak­ke, skul­der og hals me­get hyp­pi­ge, « si­ger Per Styl­vig og for­tæl­ler, at der oft e er ta­le om smer­ter, der stam­mer et sted fra, som man mær­ker et an­det sted.

» Hvis man f. eks. tyg­ger dår­ligt i den ene si­de, for­di tæn­der­ne sid­der dår­ligt, så sva­rer det jo til, at man kun går på det ene ben, og så skal man jo spæn­de ek­stra op i de mus­k­ler, og led­dene bli­ver må­ske over­be­la­ste­de, « si­ger han.

For­di smer­ter­ne vi­ser sig på man­ge må­der, er langt de fl este af hans pa­tien­ter hen­vist fra læ­ger, kiro­p­rak­to­rer og fy­si­o­te­ra­pe­u­ter, selv­om kæ­be­ge­ner og - smer­ter hø­rer un­der tand­læ­ger­ne.

» Når de har ho­ved­pi­ne, tæn­ker de ik­ke al­tid, at det hæn­ger sam­men med må­den de tyg­ger på. De for­bin­der tand­læ­ger med tæn­der og tand­kød, « si­ger han.

TANDLÆGEBESØG: BI­DE­SKIN­NER: An­ven­des i dag i me­re be­græn­set om­fang end tid­li­ge­re, da hjem­meø­vel­ser­ne er en min­dre ge­ne­ren­de og bil­li­ge­re løs­ning.

med blod­kar og ner­ver for­bin­der bruskskiven ( di­scus) med den ba­ger­ste del af kæ­ben. ( di­scus) er en slags stød­dæm­per, der sik­rer et gnid­nings­frit ar­bej­de mel­lem det øver­ste og ne­der­ste kæ­be­ben, når du åb­ner og luk­ker mun­den.

Har du sto­re ge­ner i om­rå­det om­kring kæ­ben, bør du sø­ge tand­læ­ge, som en­ten selv kan be­hand­le dig el­ler hen­vi­se til den ret­te be­hand­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.