4 øvel­ser til øm­me kæ­ber

BT - - SUNDHED - MUSKLERNE KÆBELEDDET MUS­K­LER, DIT BID

for­an øret og i tin­din­ger­ne kon­trol­le­rer kæ­be­par­ti­et og gør, at du kan åb­ne og luk­ke mun­den.

er egent­lig to led – et gli­de­led og et hængsels­led – som ar­bej­der gnid­nings­løst sam­men, når du åb­ner og luk­ker mun­den.

der er for­bun­det di­rek­te med kæ­be­be­net, hjæl­per med at kon­trol­le­re kæ­bens be­væ­gel­ser.

er me­re sta­bilt, når mus­k­ler og led ar­bej­der or­dent­ligt sam­men. SPÆND AF Luft mel­lem

tæn­der­ne: Når du ik­ke li­ge spi­ser,

så tænk på at hol­de et par mil­li­me­ters af­stand mel­lem tæn­der­ne. Det er kæ­bemusk

ler­nes hvilepo­si­tion. Hvis du kon­stant bi­der tæn­der­ne sam­men, sva­rer det til at bæ­re to ind­købspo­ser. Gør man det en hel dag, får man ondt i musklerne. STRÆK UD Gab højt: Du kan stræk­ke musku­la­tu­ren ud ved at ga­be så højt, du kan, og hol­de stræk­ket i ca. 5 se­kun­der. Har du et hy­per­mobilt kæ­be­led el­ler før haft en kæ­be, der er gå­et af led, må du ik­ke la­ve den­ne øvel­se. Er du i tvivl, spørg tand­læ­gen.

Når du ty gger, bru­ger du og­så musklerne i tin­din­ger­ne. Mas­sér og­så her i 5 min. med cir­ku­læ­re

be­væ­gel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.