Gla­de grin blev til gråd

BT - - NYHEDER -

BT 100 ÅR På vej ind på sce­nen faldt han be­vidst­løs om i ar­me­ne på Lily Bro­berg. Dan­marks sto­re og el­ske­de ko­mi­ker var ramt af et hjer­te­stop. Selv om han med ud­ryk­ning blev kørt til Kom­mu­ne­ho­spi­ta­let, måt­te læ­ger­ne eft er halvan­den ti­mes genop­liv­nings­for­søg op­gi­ve at red­de Dir­chs liv. Han blev er­klæ­ret død kl. 21, og blev kun 54 år.

Dø­den hav­de lig­get på lur. For aft enen før var Dirch kollapset på net­op sam­me sce­ne, og det var der­for han øn­ske­de at for­tæl­le pu­bli­kum, at han nu var helt frisk igen. Ved an­kom­sten til Ti­vo­li sag­de han til de ven­ten­de jour­na­li­ster: » Mig syg? Nej, jeg har det da glim­ren­de. Der er sgu ik­ke no­get i vej­en med mig. Her­re­g­ud, for­di jeg faldt om på sce­nen og måt­te gå ud og sun­de mig. Det kan da ske for en­hver. «

Men den var alt­så helt gal. På vej ind på sce­nen bad han om me­re lys, men der var al­le­re­de fuldt blus på lam­per­ne. Det var sim­pelt­hen Dirch Pas­sers eget livs­lys, der var ved at bræn­de ud.

» Lily, jeg må li­ge støt­te mig til dig et øje­blik. Jeg fø­ler mig ik­ke helt rask. « lød Dirch sid­ste ord, in­den han seg­ne­de om i Lily Bro­bergs ar­me. » Jeg tror al­drig, jeg kom­mer Lily, jeg må li­ge støt­te mig til dig et øje­blik. Jeg fø­ler mig ik­ke helt rask mig over chok­ket. Jeg sad med ham i mi­ne ar­me, mens han fuld­stæn­dig liv­løs stir­re­de op i kulis­sen. Der var in­tet at mær­ke på ham for­in­den. Han var den sto­re, sø­de kam­me­rat, som han ple­je­de. Jeg fat­ter end­nu ik­ke, at han ik­ke er me­re. Det er for­fær­de­ligt, « sag­de Lily Bro­berg til B. T. Ryste­de Dan­mark Bud­ska­bet om Dirch Pas­sers plud­se­lig død ryste­de ik­ke kun kol­le­ger­ne og det ven­ten­de pu­bli­kum i Ti­vo­lis Glas­sal, men og­så he­le Dan­mark. Den sjove mand hav­de for­ladt os. De gla­de grin var afl øst af gråd og tå­rer.

På B. T. præ­ge­de den tragi­ske nyhed na­tur­lig­vis for­si­den, og in­de i avi­sen var der 12 si­ders repor­ta­ge om Dir­chs bro­ge­de liv og min­de- ord fra kol­le­ger og ven­ner. Kol­le­ga­en Poul Bund­gaard fi k den tri­ste nyhed over­bragt kl. 24 om nat­ten, men skrev en hel si­de til B. T. med over­skrift en » Far­vel, du sto­re, gla­de dreng « .

Dirch Pas­ser blev be­gra­vet i stil­hed lør­dag den 6. sep­tem­ber 1980. fra Dra­gør Kir­ke. Pres­sen fi k ik­ke ad­gang til be­gra­vel­sen, hvor ki­sten blev bå­ret af bl. a. kol­le­ger­ne Ulf Pil­gaard og Ove Spro­gøe samt dat­te­ren Jo­se­fi ne Pas­ser.

I an­led­ning af at Dirch i år vil­le væ­re fyldt 90 år, er der 18. au­gust pre­mi­e­re på fo­re­stil­lin­gen ’ Dirch - en mu­si­kalsk ko­me­die’. Sku­e­spil­le­ren An­ders Bo har ti­tel­rol­len, og spil­le­ste­det er Glas­sa­len i Ti­vo­li, hvor Dir­chs kar­ri­e­re og liv slut­te­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.