Be­ne­ne fø­les som gum­mi

BT - - NYHEDER -

BO­DY BY TANJA Har du ten­dens til at lø­be de sam­me ru­ter igen og igen, men går død på det? Det er helt na­tur­ligt, for vi har al­le sam­men brug for lidt af­veks­ling. Og der­for kan du med for­del ta­ge en tur i sko­ven, hvor den dag­li­ge lø­be­træ­ning ik­ke fo­re­går. Der er ik­ke de sto­re krav, det gæl­der ba­re om at fi nde et skov­om­rå­de. Find et sted, hvor du ik­ke er vant til at lø­be, og glem alt om tid og ki­lo­me­ter. Lad uret lig­ge der­hjem­me. Det skal væ­re en om­gang mo­ti­va­tions­træ­ning, som hjæl­per med at hol­de dig til il­den den sid­ste tid frem mod lø­bet i maj må­ned.

Men husk at se dig for og lad væ­re med at snub­le, når du be­væ­ger dig ud i sko­v­bun­den. Og lø­ber du f. eks. i det rø­de spor, hvor mo­un­tain­bi­ke­ryt­ter­ne kø­rer, skal du hu­ske at hol­de ind til si­den. Hold fo­kus på små skridt – kig frem og hold øje med, hvad der kom­mer, og hvor du skal sæt­te fød­der­ne. Det gæl­der i bund og grund om at und­gå at fal­de, når man lø­ber i sko­ven. Det kan ik­ke væ­re hyg­ge­træ­ning det he­le. Power­man­lø­bet nær­mer sig

Og når du er travlt op­ta­get med at kon­cen­tre­re dig om ik­ke at snub­le, fo­ku­se­rer hjer­nen på an­dre ting, end at det er ke­de­ligt at lø­be. Des­u­den er det hårdt at lø­be i sko­v­ter­ræn, så man lø­ber au­to­ma­tisk in­ter­val­løb og får en god om­gang træ­ning, selv­om man ik­ke har fo­kus på tid el­ler di­stan­ce.

Tag en tur på 40 mi­nut­ter el­ler en ti­me i sko­ven – el­ler 20 mi­nut­ter, hvis det er det tids­in­ter­val, du er vant til at lø­be i. I for­å­ret 2015 svæ­ve­de sku­e­spil­le­ren Ro­bert Hansen mel­lem liv og død, eft er han faldt om med en fl æn­ge i krans­pulsår­en. Læ­ger­ne for­stær­ke­de hans pulsåre i bryst­kas­sen med en pro­te­se og gav ham en ny hjer­te­klap. Nu træ­ner Ro­bert Hansen for at kom­me i siv livs fy­si­ske form. Til maj – knap et år eft er ulyk­ken – vil han gen­nem­fø­re Power­man Den­mark i Kø­ben­havn, der sam­ti­dig fun­ge­rer som EM i ud­hol­den­heds­spor­ten du­at­lon. Her skal han lø­be 10 km, cyk­le 60 km og til sidst at­ter lø­be 10 km. Hu­man­fy­si­o­log og per­son­lig træ­ner Tanja Hul­ten­gren Lars­son gu­i­der Ro­bert

Det kan dog ik­ke væ­re hyg­ge­træ­ning det he­le. Power­man- lø­bet nær­mer sig med ha­sti­ge skridt, så det er tid til kryd­stræ­ning, hvor man læ­rer at skift e fra cyk­ling til løb umid­del­bart eft er hin­an­den, så skift et ik­ke kom­mer som et chok for krop­pen på sel­ve løbs­da­gen. Let­hed og små skridt Det så­kald­te skal fo­re­gå på as­falt, som vil væ­re un­der­la­get til lø­bet. Læg ik­ke for hårdt ud . Hold fo­kus på let­hed og små skridt. Eft er en pe­ri­o­de kan du sæt­te am­bi­tio­ner­ne op og f. eks. sti­le eft er at lø­be i ti­den 5.30 min. pr. ki­lo­me­ter. Det kan man så for­sø­ge at hol­de i to ki­lo­me­ter, og så lø­be al­min­de­ligt der­ef­ter. In­ter­val­træ­nin­gen er vig­tig, når man im­ple­men­te­rer off - bi­ke- lø­bet, for det gæl­der om at gø­re be­ne­ne træt­te.

Ud på cyk­len, hjem og skift til lø­be­tøj hur­tigt og af sted med det sam­me. Lad væ­re med at bru­ge tid på at drik­ke og spi­se. Øv dig i de hur­ti­ge skift . Én gang om ugen – ger­ne når der er god tid, f. eks. i we­e­ken­den.

Og det er helt na­tur­ligt, at be­ne­ne er som gum­mi, når du kom­mer af cyk­len og be­gyn­der at lø­be. I de før­ste 5- 10 min. fø­les be­ne­ne træt­te, men så bli­ver de var­me igen, og så bli­ver det bed­re. Så­dan er det for al­le . Hansen fra pa­tient til power­man. Det­te er ka­pi­tel fi re i se­ri­en. I lø­bet af for­å­ret sen­der Ka­nal 4 en repor­ta­ge­se­rie, der vi­ser, hvor­dan Ro­bert Hansen fandt til­ba­ge til li­vet fra ho­spi­tals­sen­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.