Årets stør­ste tv- h

BT - - NYHEDER -

I sne­en lå én af Ga­me of Thro­nes­hi­sto­ri­ens stør­ste og mest po­pu­læ­re fi­gu­rer, Jon Snow ( Kit Ha­ring­ton). På bed­ste Cæs­ar- manér var den flot­te helt til­sy­ne­la­den­de ble­vet stuk­ket ihjel af si­ne eg­ne brød­re og nær­me­ste ven­ner.

Men trods det tom­me og blan­ke ud­tryk i øj­ne­ne og blo­den strøm­men­de fra Snows bryst har in­ter­net­tet si­den den cho­ke­ren­de sæ­son- af­slut­ning nær­mest kogt over af ryg­ter. Ver­den­s­oms­pæn­den­de suc­ces Man­ge fans me­ner så­le­des, at se­ri­ens ska­be­re og ho­ved­for­fat­te­re David Be­ni­off og D. B. Wei­ss vil dre­je hi­sto­ri­en, så vo­res krøl­hå­re­de helt imod al­le od­ds over­le­ver. An­dre me­ner, at Jon Snow vil bli­ve vakt til li­ve af ’ rød magi’ og så­le­des vil ven­de til­ba­ge som en slags vam­pyr - en ’ le­ven­de død’.

Og end­nu en gang er se­ri­ens stjer­ner – uden­land­ske så­vel som dan­ske – ik­ke til me­gen nyt­te for en nys­ger­rig jour­na­list og fan.

» Selv­føl­ge­lig er Jon Snow død. Han blev stuk­ket 50 gan­ge i hjer­tet. Den slags over­le­ver in­gen – ik­ke en­gang i Ga­me of Thro­nes. «

Så­dan sag­de vo­res egen Ni­ko­laj Co­ster- Wal­dau så­le­des med et sce­ne­vant og let dril­len­de smil, da han blev in­ter­viewet af den ame­ri­kan­ske tal­ks­how- vært Jim­my Kim­mel.

Få da­ge se­ne­re ud­send­te en af Ni­ko­la­js ame­ri­kan­ske kol­le­ga­er de stik mod­sat­te sig­na­ler. Og un­der op­ta­gel­ser­ne, der blandt an­det fin­der sted i Nor­dir­land, er sku­e­spil­le­ren Kit Har­ring­ton ( Jon Snow) an­gi­ve­ligt ble­vet set – sta­dig med de sam­me lan­ge lok­ker, som han el­lers hav­de svær­get, at han vil­le klip­pe af, når hans tid som Jon Snow var for­bi.

På ver­dens­plan bli­ver hver epi­so­de af Ga­me of Thro­nes set af over 70 mil­li­o­ner fans. Se­ri­en vi­ses i over 170 lan­de. Og sjet­te sæ­son er pri­mært ba­se­ret på ori­gi­nalt ma­te­ri­a­le – skre­vet spe­ci­elt til se­ri­en.

Hjem­me i San­ta Fe, New Me­xi­co sid­der man­den, der el­lers har skre­vet ro­man­for­læg­get til de før­ste fem tv- sæ­so­ner, Ge­or­ge R. R. Mar­tin, nem­lig og skri­ver på sin fem­te bog i ro­man­se­ri­en. Men in­gen ved for al­vor, hvor­når den er klar til ud­gi­vel­se.

april

SØN­DAG 3. APRIL 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.